12. 4. 2020

Tanec energií

Od cesta

Už tisíce let panuje představa, že energie lidských bytostí zvláště po smrti má tvary podobné lidskému tělu. Pravda je to jen na určité rovině vnímání bytí – hlavně v astrální a emocionální oblasti, zčásti i v mentální. Jestliže se dostaneme za tyto energetické roviny, je to úplně jiné. Tam energie nemá pevný tvar, ale obsah – informace. A právě informace mohou vytvářet dojem – iluzi – tvaru, zvláště na hmotné rovině. Energie vyplňuje veškerý prostor Vesmíru a někdy vytváří hmotu – předměty zdánlivě pevných tvarů.Ve skutečnosti není nic méně pevnějšího než naše hmota, i proto ji nazývají Mistři iluzí. Energie vytváří i čas, ale ten není konstantní – je velmi proměnlivý a to podle úrovně vibrací, tedy jak jsme schopni vnímat tyto různorodé kmitočty energií. Co je tedy v našem světě stálé, pevné, jisté, věčné? Jsou to energie s informacemi a jejich rozličné projevy, tanec, ve Vesmíru. Je to hra Boha, systému, který si hraje – tvoří,tančí, udržuje po jistý čas, to co stvořil, a když se naplní smysl stvořeného, zase to zničí. A tak pořád dokola, podle božského času. Bůh – to jsou konstantní vibrace energií s informacemi, které řídí určitý celek – systém. Energie řízení je proměnlivá – vývoj, evoluce. Aby systém dobře fungoval, musí se řídit především zákonem – žádné násilí. Tedy principem naprosté svobody. Ne – svoboda vytváří energie, které mění, brzdí směr vývoje, dá se to přirovnat něco jako hráz, jez, přehrada na řece. Brání volnému toku energií s informacemi a mění informace. Proto se učíme žít svobodu. Svoboda znamená přijímat boží vůli – vůli systému a nebrzdit ji iluzemi, chtěním, touhami, přáními, které jsou v rozporu s vůlí – pravidly systému. Nestavět zbytečně hráz energiím s informacemi, nebrzdit je, stejně to dlouhodobě nejde. Jak můžeme poznávat a rozlišovat, co je boží vůle a co naše. Především naše vůle – chtění, očekávání, touhy, přání, které jsou v rozporu se smyslem naší cesty, je to magie, kterou se často snažíme prosadit za každou cenu. Pak za to ovšem musíme zaplatit – zákon vyrovnání je neúprosný, nevědomost se neomlouvá. Boží vůle – je především něco jako náš životní program, cesta, kterou jsme vytvořili v Jednotě před početím, je v naprostém souladu s naším vývojem a vždy jsme s ní souhlasili, neboli podepsali, že budeme žít na Zemi podle tohoto plánu. Se vším, co na Zemi prožíváme, jsme souhlasili, nic se neděje bez našeho souhlasu! Celý život se učíme rozlišovat tyto dvě věci a často až vyšší věk nás dovede skrz utrpení k poznání a moudrosti. K rozlišování nám napomáhá intuice, vnitřní hlas, cítění, tušení, sny, vize, zkušenost, vždy podle úrovně stupně vývoje dané bytosti. Na vyšším stupni vývoje pak i rozlišování pomíjivého (lidského) a věčného (božského). Znamená to, že už se bytost dokázala trvale napojit na vysokofrekvenční, jemné, čisté energie Boha – Systému a vědomě jde cestou splynutí s Bohem, Chodí s Bohem.

Stačí si uvědomit, čemu dáváme přednost – životu pomíjivému nebo věčnému? Rozhodnout se, vybrat si a dát souhlas bez podmínek – přijmout! Jak se stát úplně svobodným? Pokud dáme souhlas žít věčný život, podstoupíme složitý, dlouhodobý proces tzv. práce na sobě neboli čištění. Probíhá na všech rovinách lidského života a musí být dobrovolný, svobodný – každý volí vždy sám za sebe. Jednoduše řečeno – odstraňujeme, bouráme přehrady, hráze, jezy a další překážky, které jsme vytvořili myšlením, chováním atd. Jsou to psychickofyzické bloky těla, které brání volnému, plnému toku energií. Cesta ke svobodě musí být dnes vždy vědomá, to znamená, musíme tomu všemu rozumět! Zvířecí a další bytosti žijí nevědomě, přijímají a nechávají vše probíhat v souladu s boží vůli bez vlastního rozhodnutí, svobody. Žijí tedy nevědomou bezpodmínečnou lásku. Pro to vše netrpí. Lidské bytosti to musí žít vědomě, na základě svobodného rozhodnutí a poznávání. Proto jim byl dán rozum, inteligence, logika, kritika – rozlišování „dobrého a zlého“ a svoboda rozhodování, neboli volba nejméně ze dvou variant. Zároveň však tím dostaly i Dar utrpení (tak pozor na To!). A tím vším získaly ten největší Dar od Boha -možnost žít bezpodmínečnou Lásku. Když se staneme svobodnými, osvobodíme se od všeho a můžeme mít vše!