Rubriky
Marie Magdalena

Marie Magdalena

Přistupuji k vám se zdrojem lásky mé duše, abych uctila vaše božské a posvátné bytí i vše, co je vaší pravdou, a to, co jako pravdu rozeznáváte ve svém nitru a v mé přítomnosti. Vaše božská pravda a posvátné já jsou všude a můžete je rozeznat v každém člověku. Nikdy nejste sami a nejste ani odděleni od Stvořitele, neboť nejen že vidíte aspekt Stvořitele sami v sobě, ale můžete jej rozpoznat všude okolo sebe. Toto poznání a tato blízkost podněcuje větší porozumění a prožití jednoty, dokonce i v realitě, kde převažuje oddělenost. Když si uvědomíte a vidíte jednotu, tedy když v sobě i ve všem ostatním rozpoznáte Stvořitele, dovolíte si zažít vysoký stupeň probuzení a důležité propojení se Stvořitelem. Proces a prožitek spojení se Stvořitelem vám napomůže projít zasvěcením na mnohých úrovních, dimenzionálními změnami, probuzeními a fázemi, kdy se budete zbavovat starých energetických vzorců. Tím si konečně uvědomíte, že jste pochodní světla.V této nové době jste vy i vaše duše dali svolení svému tělu a celému bytí, aby se plně probudily a prožily záři, sílu, lásku a světlo vašeho bytí a božského já. To znamená, že dovolujete Stvořiteli více se přiblížit a stát se ve vašem bytí plně přítomným. Stvořitel se proto objevuje ve vašem bytí, aby se mohl plně projevit ve vás i okolo vás, ve všech aspektech vašeho tvoření. Tím, že jste lépe přijali přítomnost Stvořitele a dali sami sobě svolení se probudit, necháváte celé své bytí, ale především tělo, vstoupit do mocného procesu změny, uvolnění a aktivace. Vaše tělo i vaše energetická těla začnou uvolňovat již nepotřebné energie, vzorce a postoje, jako by to byly staré vrstvy kůže, které vám již neslouží. Ve vaší duši i ve vašem těle se odehrávají výrazné alchymické změny a probuzení a vy otevíráte svůj energetický systém vibracím a energiím Stvořitele. Alchymie a transformace přináší vašemu tělu božskou sílu, zdraví a naladění se na Stvořitele. Světelné částice se nejen tvoří, ale přímo ve vašem těle vybuchují a tím zesilují přítomnost světla. Z vaší duše a její paměti vyvěrají energetické kódy, které ve vás probouzí mnohé dovednosti, schopnosti a vědomí. Toho můžete dosáhnout, když se budete procházet po silových energetických bodech nebo po stezkách na této Zemi, které jsou známé vaší duši. Do vašeho těla a energetických těl se neustále uvolňují vibrační kódy, které přinášejí další duchovní poznání a zesilují ve vašem nitru vibrace lásky, pravdy, světla a moudrosti. Díky veškeré této uvolněné energii vyplave na povrch vše, co vám již neslouží, ať již emocionální, mentální, nebo fyzické, abyste mohli projít očištěním a uzdravením.
Možná máte pocit, že procesy uvolňování a uzdravení jsou dramatičtější a více vás pohltí, pokud nově začínají právě v této době. Je to způsobeno snahou vaší duše dosáhnout úplného uzdravení mnoha záležitostí, citové bolesti a bloků. Úplné uzdravení znamená i úplné očištění se od záležitostí, na kterých jste pracovali po mnoho let, možná dokonce po mnoho životů. Jako by se objevila závěrečná stránka příběhu, aby vám přinesla větší osvobození.
Vlivem těchto mocných procesů uvolňování, uzdravení a vibračních skoků se vaše tělo i energetická těla neustále přemisťují skrze mnoho dimenzí světla, energie a vědomí. Tyto neustálé přesuny mezi dimenzemi vám umožňují shromáždit různé vibrační frekvence a ukotvit je hluboko ve svém bytí. Tak může celé vaše bytí postoupit do vyšších a rychlejších frekvencí světla. Vaše tělo a duše začínají zkoušet, které vibrace světla jsou pro vás na daném stupni vzestupu nejvhodnější a přináší vám nejlepší duchovní výživu. Vaše bytí možná přirozeně vyhledá dimenzi zaměřenou na léčebný proces a vy se do ní přesunete ve chvíli, kdy budete léčení nejvíce potřebovat. Jindy může vaše bytí vyhledat dimenzi zesílení či zvětšení, případně jen konkrétní dílčí vlastnosti a propojení. Vaše bytí může jednotlivé dimenze rychle střídat, neboť se v duchovním směru stále zrychlujete a potřebujete získávat určité frekvence. Může to také být vlivem vašeho záměru dojít ke spojení a jednotě, ale i neustálým a zesilujícím pulzování vašich energií, které vyvolává dojem nestálosti. Ten se může zeslabit, pokud budete ve svém bytí více zesilovat přítomnost své pravdy.
Pokud v jednu chvíli cítíte spojení s velice rychlými vibracemi a pak náhle přijde těžkost, nebuďte překvapeni. Vaše tělo i celé bytí se začíná propojovat v jednotě nejenom s aspekty Stvořitele na Zemi, ale také s aspekty Stvořitele známými jako dimenze nebo energetické úrovně ve Stvořitelově vesmíru. Každá dimenze představuje přítomnost spojení se Stvořitelem i jeho určité vlastnosti a aspekty. Dimenzím nemusíte ve své mysli příliš rozumět, ale můžete je prožít a procítit na energetické úrovni, zvláště v meditaci. Stačí jednoduše požádat o prožitek vibrací, které jsou pro vás nejvhodnější v dané dimenzi, případně v tolika dimenzích, v kolika to budete považovat za potřebné. Můžete požádat o procítění každé zvlášť, nebo o procítění jednotného silného zdroje světla. I samotné procítění, bez uvědomění či porozumění, může upevnit a zklidnit celé vaše bytí a tím umožnit lehčí vzestup.
Samovolné přemisťování a spojení s tolika dimenzemi je v této době potřeba, neboť ve vašem bytí a duši postupem času všechny dimenze Stvořitele splynou do jedné, což bude znamenat hluboké vnější i vnitřní přijetí Stvořitele. V tuto chvíli se vlivem tohoto procesu můžete cítit neuzemněni, nebo můžete prožívat výrazné očišťování. Je to, jako kdyby vámi někdo třásl, abyste dosáhli další aktivace a probuzení, a prožili hlubokou změnu a očištění všeho, co znáte a chápete. Jednoduše je třeba, abyste si byli vědomi tohoto procesu, který mnohdy probíhá, aniž byste o tom věděli. Pokud si to uvědomíte, můžete rozklíčovat všechny své energetické a vibrační posuny směrem vzhůru i směrem dolů, dovolit si je procítit, poznat energie dimenzí, které potřebujete získat, a pak se vrátit zpět do vibrací své duše. Duše se stále vyvíjí, ale udržuje si stálou vibraci, frekvenci a spojení s dimenzí světla po dobu, která z hlediska těla vypadá poměrně dlouhá. Proto je vaše duše místem ukotvení pro celé vaše bytí. Duše je vibrační dimenze světla, které touží dosáhnout celé vaše bytí. Když se pohybujete vstříc novým dimenzím a skrze ně, zvláště ve vašem světelném těle, získáváte schopnost dosáhnout různých aspektů své vlastní duše. Když pak svou pozornost zaměříte zpátky na svou duši, můžete tyto aspekty ve své duši ukotvit a sjednotit do silné vibrace a zkušenosti v přítomném okamžiku, a tím hlouběji prožít jednotu se Stvořitelem. Vibrace vaší duše je tvořena spojenými vibracemi všech dimenzí, avšak nyní je čas prozkoumat tyto aspekty vaší duše odděleně, abyste poznali, uvědomili si a pochopili vše, kde je ve vás i okolo vás Stvořitel.
Může vám pomoci, když si řeknete nahlas:
„V přítomnosti Marie Magdaleny a s pomocí mých průvodců a mé duše si nyní dovoluji hlouběji prožít jednotu se Stvořitelem ve svém současném životě a v přítomném okamžiku. Uvědomuji si dimenzionální změny, kterými prochází celé moje bytí, i to, že se přirozeně napojuji na různé vhodné dimenze, což slouží mému vzestupu a hlubšímu porozumění mé duši. Při změnách v energiích jednotlivých dimenzí a úrovní Stvořitelova vesmíru, kterými procházím, si dovoluji v sobě shromáždit a vyzdvihnout vše potřebné, a zároveň se kdykoli vracet do základní energie mé duše. Tím hlouběji prožívám jednotu a propojení s celou svou duší i se Stvořitelem. Nechť se tak stane.“
S láskou a srdečným požehnáním
Marie Magdalena

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka Š. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Rubriky
Marie Magdalena

Chtíč a láska

Máří Magdaléna prostřednictvím Pamely

Drazí muži a ženy, všechny vás zdravím. Jsem zde ve vašem středu jako duše, jako žena, jako sestra. Jsem s vámi jedním a tím, že jsem byla člověkem, znám zevnitř všechny pocity, které v současnosti zažíváte. Nejsou mi cizí.
Co mě nyní zasahuje nejvíce, když se dívám na život na Zemi z této strany, je vzácnost života na Zemi. Zranitelnost lidského bytí, bolest a zranění, které snášíte během života na Zemi, a naopak vaše neuvěřitelná odvaha, vaše neustálá touha po Světlu a Lásce, vaše vytrvalost a radostná vítězství. To pro mě nyní charakterizuje život na Zemi. Vnímám vás jako odvážné anděly, kteří přijímají tuto zkušenost, toto dobrodružství.
Když sestupujete do pozemského života, téměř vždy pocházíte z říše, která vibruje na vyšší úrovni než lidská společnost na Zemi nyní. Někde hluboko uvnitř říkáte „ano“ setkání s touto Zemskou energií. Učinili jste rozhodnutí: „Chopím se toho“: tance s životem na Zemi, který je zčásti tancem s temnotou, se strachem, odporem, osamělostí a pocitem ztracenosti. Chopili jste se tohoto rizika a já nyní mohu vidět proč. Navzdory všemu utrpení, úsilí a tíze, neexistuje jiné místo tak hluboké, bohaté a intenzivní jako, když jste ztělesněni ve hmotě, ve formě.
Často se však od formy chcete oddělit, jít za ni, spojit se s něčím velkolepějším, něčím vyšším. Usilujete o propuštění z omezujícího pozemského života. Já však vidím krásu toho kým jste, kým jste jako pozemští lidé: muž, žena, dítě nebo dospělý. V této specifické formě, kterou máte, vyzařujete Světlo Stvoření. Mnoho spirituálních tradic se zaměřuje na překročení lidské formy: „tělo není dobré, není poslem pravdy, emoce jsou podezřelé, vášně jsou vyloučené, sexualita je zdrojem pokušení, ano dokonce zhoubná.“ Celá pozemská existence byla tímto myšlením de facto oslabena a připravena o svou posvátnost a to se událo z touhy po kontrole.
Na zemi existovaly síly, které chtěly kontrolovat život. Uplatňování kontroly nad lidmi, nad životem, dosáhnete nejlépe prostřednictvím mysli: přes myšlenky a obrazy, které šíříte a používáte ke vštěpování. Mentální kontrola zahrnuje daleko víc než manipulace fyzickou silou. Můžete se dotknout lidí hluboko v jejich duších a změnit je, když před ně předložíte jisté obrazy o tom, kým jsou, o jejich hodnotě nebo nehodnotě, o jejich dobrotě nebo „špatnosti“ (zlu) jejich přirozených impulsů.
Tímto způsobem jste byli hluboce zasaženi a kvůli formování prostředím jste začali vnímat život na Zemi v mnoha ohledech jako bezcenný. Tohle vás učili a nevědomě stále nesete tyto pocity s sebou. Stále mají vliv na to, jak o sobě smýšlíte, jak se cítíte se svým tělem, chtíči, touhami, emocemi a svou vášní.
V současné době se věci začínají povolovat. Staré myšlenky jsou na pokraji zhroucení. Je to díky tomu, že více a více lidí se probouzí, pociťují touhu být skutečně sami sebou. Tato nová vlna energie probouzí individualitu lidí, jednoho po druhém, a jak roste, ovlivní společnost jako celek. Je to přesun zpět k Zemi, dalo by se říci, přesun zpět ke svému přirozenému já, neboť vy jste součástí Země. Vaše tělo je součástí Země: vaše sexualita, vaše instinkty, jazyk vašeho těla jsou součástí Země. Vaše pozemská přirozenost nemůže být potlačena natrvalo. Je životaschopnou částí Stvoření.
Jak se věci mají v souvislosti s vámi, mezi nižším a vyšším? Tradičně vám bylo říkáno, že spiritualita se týká něčeho „vyššího“ a často je také spojována s poddaností k ideálu – vy ve službách něčemu vyššímu – jako třeba poskytovat službu bližnímu nebo komunitě. A to nižší bylo ztotožněno s tím, co je orientované na ego, zaměření na sebe sama a následování vlastní touhy. Když jste následovali své vlastní sklony, dostali jste se na „scestí“ – to orientované na ego bylo obtěžkáno hříchem a rozsudkem.
Nyní jste však uprostřed přeměny náhledu na spiritualitu. Vnímáte toto volání po změně celého svého bytí a přišli jste sem, abyste podpořili probouzení vědomí na Zemi. Předtím, než jste skočili do svého současného života, cítili jste potenciál pro zásadní změnu v tomto čase. Vaše duše vnímala volání a vy jste rozhodli: „Chci toho být součástí, tak jsem zase tady.“ Dominance starého vědomí se takříkajíc blíží k hranici. Věci by nyní měly být jiné. Dokonce na tom závisí i pokračování přežití lidstva, přírody a harmonie se Zemí.
Tento proces probouzení a přeměny vyžaduje, abyste se v sobě obrátili do tzv. nižšího a přidělili mu zcela jinou hodnotu. Co tento obrat do nižšího znamená? Znamená učinit spojení se svým tělem, se svým břichem, se svými pocity – uvědomit si svou vlastní živočišnou podstatu. Jako lidské bytosti jste tak dlouho žili ze své mysli, že jste ztratili spojení s tím, co bych nazvala „živočišností“, živočišnou, instinktivní částí sebe sama. Tento termín evokuje jisté asociace, co je však ve skutečnosti „živočišnost“? Zvířata nemají mentální energii jako mají lidé. Žijí z instinktu, ale tento instinkt je mnohem sofistikovanějším, mnohem jemnějším nástrojem, než si obecně lidé myslí. Instinkt je ve vašem břiše. Instinkt vám pomáhá bezprostředně vnímat, jak něco pociťujete: zda máte dobrý pocit nebo cítíte odpor, zda vám to přináší něco žádoucího nebo zda byste byli raději, kdyby to zmizelo. Pro lidi je však těžké spolehnout se na svůj instinkt a někdy ho už ani nevnímají. Tak silně jste žili ze své hlavy, že jste ztratili spojení se svým instinktem, s moudrostí své živočišné povahy.
Váš bouřlivý vztah s vlastní živočišností, se zvířetem uvnitř sebe, se jasně ukazuje v oblasti sexuality. Co se děje, když lidé přijmou intimní, sexuální vztah s druhým? V přátelství, kde není sexualita, můžete do jisté míry zůstávat mimo instinktivní oblast, mimo živočišnou povahu. Můžete se spojit z hlavy, a když se spojení prohlubuje, taktéž ze srdce. Jakmile je však jednou mezi dvěma lidmi otevřena oblast sexuality, ve hře jsou jiné síly. Existuje zde instinktivní přitažlivost na fyzické úrovni, přitažlivost mezi protějšky, která má jen malou spojitost s hlavou a stejně tak nemusí mít ani se srdcem. Lidé často zastrašuje jejich sexuální vášeň a mohou reagovat dvěma způsoby. Přitažlivost může vyvolat takový strach ze ztráty kontroly, ze ztráty sebe sama, že se uzavřete a stáhnete se. Nebo můžete jít s proudem přitažlivosti, ale stále se zaměřujete na pocity chtíče, které máte v těle a neotevíráte se až do hluboké intimity, do které vás může sexualita zasvětit. Málokdy dokážou být dva lidé intimní a prožívat spojení na obou úrovních, na úrovni své živočišné povahy a svého srdce.
Je to taková škoda, protože sexualita může být opravdovou bránou k hluboké směsi spirituální a lidské lásky. Proč je pro muže a ženy tak těžké zažívat posvátný a léčivý aspekt sexuality? Pokud jde o fyzické, sexuální instinkty, vyrůstali jste se všemi druhy tabu a zákazů. To se začalo v posledních dekádách měnit, ale stále tu neexistuje v této oblasti skutečná svoboda. Cítíte se pohodlně s pocity chtíče, který zažíváte? Dokážete si je užít? Nebo je to ve skutečnosti něco znepokojujícího, čeho byste se chtěli zbavit, a to buď tím nemít fyzický sex (což přetváří sex v něco „svědivého k poškrábání“) nebo silou mysli se před ním uzavřít? Pro lidi je stále těžké hravě a radostně přijmout své vlastní sexuální touhy. Děje se to, že se ohledně toho buď zaseknou v hodnoceních nebo straších a vstoupí do hlavy. Anebo se ponoří do svého chtíče provinilým, tajnůstkářským způsobem, činíc ze sexuality něco, co se odehrává v přítmí. V obou případech spojení mezi srdcem a zvířetem, mezi vyšším a nižším, mezi chtíčem a láskou nemůže existovat. Když nejste schopni ocenit tuto živočišnou stránku, uzavírá vás to i před stránkou milující a spirituální.
Jak se můžete znovu spojit s tím, co bylo odděleno, a cítit se svobodněji se svou vlastní zvířecí a sexuální povahou? Ze všeho nejdřív ctěte své tělo a propusťte stará hodnocení o chtíči a sexualitě. Chtíč je přirozený tok energie vytvořený v těle. Je nevinný a není ve své podstatě nebezpečný nebo destruktivní. Pokuste se s ním spojit s radostí a potěšením. Kdykoli cítíte chtíč, užívejte si pocity mravenčení ve svém těle, vnímejte je jako příjemné bez toho, aniž byste na ně působili. Je zde základní smyslnost vašeho těla, která existuje jako spodní proud a umožní vám vychutnat si různé druhy tělesných pocitů jako je jedení, pití, dotýkání, tancování, koupání nebo procházení se na slunci. Sexualita, mít sex s někým jiným, je jedním z vyjádření této základní smyslnosti, která vám jako lidské bytosti náleží. Nestyďte se za ni, radujte se z ní. Vaše smyslná povaha je něco vzácného a nádherného. Když přijímáte svou vlastní smyslnou povahu a vítáte pocity chtíče s otevřenou myslí, můžete se z ní těšit! Můžete ji sdílet s druhou osobou a pokud je mezi vámi dvěma hlubší spojení, zpozorujete, jak vás proud chtíče ve skutečnosti přivádí blíž, umožňuje srdcím navzájem se otevřít a splynout nejen na fyzické úrovni ale i na úrovni emocionální a spirituální.
Chtíč může vést k lásce a ke skutečné intimitě. To, co bych ráda zdůraznila je, že chtíč není opakem posvátné a klidné lásky mezi dvěma lidmi. Chtíč a láska mohou jít ruku v ruce a chtíč vám ve skutečnosti může pomoci dosáhnout s druhým hlubokého stavu intimity, pakliže se mu odevzdáte bez studu a zdrženlivosti. Máte hluboce zakořeněnou představu, že pokud propustíte, pokud jedete na vlně svých emocí nebo vášní, věci se vymknou z rukou. Často je to však opačně. Když se pokoušíte krotit nebo kontrolovat něco jako sexuální vášeň, vyvíjíte úsilí proti přirozené síle, která je tak mocná, že ji i tak ztratíte. Krocením vyvoláváte zvrácené a dokonce perverzní vyjádření sexuality. Ponižující formy sexuality často souvisí s chorobnými a rigidními soudy ohledně lidské povahy. To je důvod, proč náboženský zápal a sexuální perverzita jdou ruku v ruce.
Pocit bezpečí se svou vlastní sexuální povahou je prvním krokem k intimnímu spojení s druhým. Vážíte si svého vlastního těla a prožitků, které vám chce nabídnout. Pochopitelně, že intimní spojení s druhým vyžaduje víc než jen to. Jednáte s druhou bytostí, formovanou a tvarovanou jiným pozadím a historií. Abyste se oba cítili v bezpečí a jistě, vaše srdce se musí navzájem otevřít. Oba jste postavili obrany, abyste se chránili před odevzdáním se druhému, před důvěrou. Všichni nesete uvnitř stará emocionální zranění. Každý z vás má takové obrany a je důležité si je v sobě uvědomit. Emocionální intimita nastává, když jste ochotni čelit svým vlastním strachům a jste opravdu ochotni navzájem pochopit svou bolest. Když jste ochotni tak činit, ve vašich srdcích je radost a mezi vámi bude proud léčení. Dostanete se blíž jak na tělesné úrovni, tak na úrovni duše. Tento jemný proces spojení je to, o čem je ve skutečnosti umění milování. Nese sebou oddanost, trpělivost, poctivost a odvahu. Je vášnivý i vysoce spirituální.
Když jsem zpočátku hovořila o drahocennosti lidské zkušenosti na Zemi, měla jsem také na mysli umění milování. Jako duše nejste vázáni na formu. Nejste ve své podstatě muž nebo žena, dítě nebo dospělý, nemocný nebo zdravý – to vše jsou dočasné manifestace. Přesto tyto pomíjivé formy nabízí rozmanitost prožitků, které jsou potenciálně mimořádné a hluboce spirituální. Být ženou nebo mužem vám nabízí možnost prožívat lidské milování a radovat se z něj fyzicky, emocionálně a spirituálně.
V souvislosti se sexualitou je v lidské společnosti tolik zmatení. V setkání muže a ženy může být otvor do posvátného splynutí, do místa, ve kterém se cítíte pozvednuti do celistvosti, která vás oba jako lidské bytosti přesahuje. Můžete to nazývat duší nebo Bohem, ale pozoruhodnou věcí je, že tato posvátná zkušenost nemusí vůbec vypadat jako chtíč, ačkoli chtíč – vzájemné fyzické poznávání – vytváří vstup do ní. Vaše pozemská povaha není přízemní nebo ohavná. Sexualita a spiritualita mohou být partnery. Proto vás vyzývám, abyste se cítili se svou vlastní vášní, svými tělesnými touhami, svojí sexualitou uvolněně. Objevujte ji svým vlastním tempem a ve vlastním rytmu. Ve skutečnosti bych vás ráda nyní pozvala, abyste umožnili svému vědomí sestoupit do vašeho břicha. Zakuste, jak tuto oblast cítíte a ponořte se ještě hlouběji do oblasti svých sexuálních orgánů a kořenové čakry (kostrče) – do své pánve. Sestupte dolů do této oblasti svého těla a vnímejte tu zdroj životní síly – můžete vidět nebo vnímat barvu. Zakuste, jak dovolujete tomuto proudu životní síly, smyslnosti a živočišnosti sestoupit přes vaše nohy a navázat spojení se Zemí. Pociťte, jak blahodárné a přirozené je prožívat tento proud v těle.
Pozorujte, pokud je to možné, zda vaše tělo potřebuje něco nyní, zda umožňujete svému tělu zažívat vše, co by rádo prožívalo. Možná je tu něco, co by vaše tělo rádo zažívalo častěji ve svém každodenním životě. Může to být jednoduchá věc, něco, co obcházíte hlavou. Berte tyto potřeby vážně. Tělo chce přivést Domů. Tělo není protikladem k duši, je to duše ve fyzické formě. Je to vaše hlava spíše než tělo, co vás vyhání z vaší duše. Uzavřete mír se svým tělem a užívejte jeho mnohé nabídky.