12. 4. 2020

Citlivost – jemnost a tvrdost – síla

Od cesta

Váš vývoj lidských bytostí – duší probíhá tisíce let, je věčný, nekonečný, jako je věčný vývoj energie s informacemi, Vesmíru – Boha. Je plný změn, zvratů, přeměn, prostě řečeno proces evoluce. Nikdy ho není možné zastavit, jak si vy občas přejete. Jako lidské bytosti se lišíte od ostatních bytostí Země jedním velikým Darem od Boha – Darem Svobody – svobody volby, svobody rozhodování. Bez toho byste nemohli dosáhnout toho, co od vás Bůh žádá – stát se bohy. Svoboda vás učí vědomě, dobrovolně se rozhodovat, volit mezi dvěma a někdy i více variantami přítomnosti a budoucnosti. Všichni znáte pohádky, v kterých Honza, princ… stojí na rozcestí a musí volit… Každá volba je dobrá – vše, co bůh činí, je dobro! – jen jiné jsou následky.

A vy se tak učíte osobní zodpovědnosti za každou, i sebemenší, svou volbu. Jestliže necháte druhé rozhodovat za sebe, tak jako to dělají a musí dělat malé děti, činíte násilí, hlavně na sobě, a pak za to jednou tvrdě platíte utrpením, neboli vyrovnáváte tok energií. Největší příčinou vašeho pozemského utrpení je právě svoboda volby a zodpovědnost za volbu. Tím, že si vyberete jednu z daných variant, volíte svobodně i následky, které pak často odmítáte a nechcete přijmout odpovědnost za ně. Protože to vždy dopadne jinak, než si přejete. Proto je dobré při volbě znát i možné následky volby! I proto vám dal Bůh k tomu všemu právo svobodně volit i mezi Jeho a vaší vůlí. Jinak řečeno – mezi magií psychofyzické roviny a psychospirituální rovinou života. Magie je vždy a pouze vaše vůle – já chci, já potřebuji, já toužím, já to musím prosadit, já očekávám…, já …, já …. Jinak řečeno, je to vůle, která se prosazuje na první, druhé a třetí čakře – zvíře v nás. Což nevidíte, že právě tohle tak ničí váš krásný svět, jak uvnitř vás, tak venku? Je to přece vaše sobectví, egoismus, sebestřednost. Boží vůle je vůlí Vesmíru, který ví. Ví proč, ví kdy a ví, jak má splnit každé vaše přání. Ví, co je pro vás vždy nejlepší. Jen ho vůbec nezajímají vaše emoce, touhy, očekávání, chtění, bolesti, utrpení. To vše je až příliš pomíjivé. A Vesmír je přece Věčnost. Proto se učte žít Boží vůli a budete vždy v úžasu nad tím zázrakem, že vždy dostáváte to nejlepší, co můžete kdy dostat. Plně to však můžete pochopit, až když prožijete, často doslova protrpíte to, co „musíte“ prožít, a až se sklidníte a budete schopni použít zdravý rozum – logiku, úvahu, kritiku – rozlišování, syntézu a analýzu. Nic nejde dnes dělat nevědomě. To vše platí pro celý náš vývoj – evoluci. A zvláště to platí pro vás, vysoce citlivé a vnímavé lidské bytosti. Když v řadě existencí na Zemi prožijete vše, po čem jako lidé toužíte a „nažerete“ se doslova všech radostí, požitků hmoty do té míry, že už zatoužíte po něčem jiném, zvolíte si svobodně – dáte před početím souhlas – život, ve kterém se rozhodnete učit se žít podle boží vůle bezpodmínečnou láskou. „Podepíšete“ souhlas, že budete sloužit Bohu a lidem. Pak si zvolíte rodiče, kteří vám s láskou „darují“ geneticky vysoce citlivé fyzické tělo. Bez něho byste nedokázali splnit svůj úkol. Bůh vám pošle takové duchovní i fyzické ochránce, kteří vás doslova od početí vedou a chrání tak, aby vše směřovalo ke splnění závazku. Citlivost těla znamená především citlivou, až přecitlivělou nervovou soustavu, jak senzomotorickou, tak vegetativní. Všechny nervy si můžete představit jako dokonalou anténu vysílače a zároveň přijímače, která, a to nejvíce vegetativní nervy i míšní a mozkové nervy, velmi rychle a citlivě reaguje na veškeré vlivy vesmírné a zemské energie a velmi přesně přijímá i vysílá ohromné množství informací všeho druhu.Řídícím centrem je vaše Nadvědomí, Nadjá, Já, Kristus. Vaším problémem je, že tyto informace „nemluví“ vaším jazykem, a proto je přijímáte nevědomě, rozumíte jen máločemu, a proto můžete z toho mít v sobě pěkný chaos a zmatek. (Každý má svou pravdu, když přece je jen jedna Pravda.) A přitom jste od Boha dostali možnost, jak informace „dešifrovat“ – přeložit do svého jazyka a využívat je ke svému i všelidskému prospěchu. Je to vnitřní hlas, intuice, cítění, sen, tušení, vize. Proto si vyhledejte způsoby, jak cvičit a posilovat to, co jste si vybrali za způsob, jak komunikovat s informačním polem, Akášou, Vesmírem – Bohem a cvičte je tak dlouho, až přejdou na „automatický provoz“. Zároveň je důležité je umět „spojení“ vědomě zapnout i vypnout, poslouchat je, jak potřebujete a žít podle nich, a tak sloužit vědomě Bohu a lidem. Nejvyšší forma komunikace s Vesmírem je vnitřní hlas – přímý dialog. Je závislý na stupni vašeho psychospirituálního vývoje. Teprve od dvanácté čakry výš, protože jste už vyčistili většinu hrází, bloků, které brání plnému průtoku nejvýše možné dosažitelné boží energie, přijímáte dost přesné a pravdivé informace. Je to důležité – přece nechcete stále opakovat staré „pravdy“, jak to dodnes děláte, ale přinášet nové poznatky, které se vám otvírají díky evoluci vašeho ducha. A dnes je to velmi rychlý vývoj – doslova den ze dne se může vše měnit. Stáváte se průkopníky nové doby.

Vaše vysoká citlivost je veliký Dar. Může se ale stát i „trestem“. Žijete přeci v dualitě. A protipólem citlivosti je tvrdost, je to zároveň i doplnění. Rozhodně to však není hrubost, fyzická síla. Je to síla vůle a rozumu. Především odhodlanost vše vydržet – i to největší utrpení. Pak houževnatost, vytrvalost, trpělivost, cílevědomost, odolnost. Naše vůle nám vždy pomůže cvičit a upevňovat denně tyto a další potřebné vlastnosti. Nikdy se nevzdat své Cesty, ani nepodlehnout pokušením, které nutně provázejí tuto Cestu jako zkoušky. Největší a nejsilnější jsou tři – sex, peníze a moc, ovládání lidí. A Vesmír se tak ptá – už na to máš? Nebo si to ještě musíš znovu zopakovat? A nikdy nezapomínejte, že tyto nutné vlastnosti, bez kterých to nedokážete, mají také své protipóly. Např. tvrdohlavost, umíněnost, paličatost (býk) vám může úžasně pomoci překonat všechny i ty nejtvrdší a nejbolavější překážky, ale může vám také, pokud ji budete používat tam, kde nemáte, oddalovat nebo i ničit to, čeho potřebujete dosáhnout. Velmi důležité je používání rozumu a jeho schopností. Kritičnost – rozlišování dobra a zla (ale vše je dobro), analyzovat a syntetizovat nové poznatky i staré zkušenosti, logika, úvaha, soud. Protože právě to vám má pomoci všemu porozumět, pochopit příčiny, souvislosti, následky a jít svou Cestou vědomě! Už není dovoleno žít nevědomě! Už nejste zvířecí bytosti, ale lidské a máte teď tu největší šanci stát se lidskými bohy. A praktická zkušenost – na přecitlivělé vegetetivní nervy je nejúčinnější studená voda – sprchování studenou vodou po ránu.Nikdy ne večer. Na vaší Cestě služby Bohu a lidem vám „musí“ pomáhat dokonalé poznání duality, karmických zákonů a z toho vyplývající soucítění se všemi bytostmi na Zemi. Každý má, co potřebuje a co si zaslouží (zdraví i nemoc, utrpení i radost, rakovinu i úspěch…) Ve vaší citlivosti je ohromná síla, dokáže doslova dělat zázraky. Největším zázrakem jste vy, vy všichni citliví lidé, kteří proto zatím tolik trpí. Žádné i sebevětší utrpení však není zbytečné – když pochopíte, proč trpíte, dokážete pak řešit příčiny svých bolestí a jednou dojdete až k takovému stavu svého bytí, že budete žít trvale ve věčné Radosti a Lásku. Stanete se lidskými bohy.