12. 4. 2020

Požehnání jednoty

Od cesta

Tento obsáhlý článek pojednává o milosti, energii a její předávání s vyzikálního hlediska, jako admin jsem tento článek vydal, protože si myslím, že mnoho uživatelů stejně jako mě to zajímá z pohledu jiné stránky než čiré duchovní. Každý čtenář ať si udělá vlastní názor na tento článek. Upozorňuji, že osobně mám s některým popisem v článku zkušenosti, takže za sebe můžu říci, že některé uváděné věci jsou pravdivé.. každý člověk je ale individuální a jednotlivé prožitky se mohou lišit.Je potřeba ale myslet na to, že prožitky jsou pouze projevem mysli a ega a proto je nutné je nechat zažít a musí nutně odejít a nesmíme se k nim vracet.. Proč?? Protože zpětným vracením k prožitkům živíme opět své ego..
Deeksha z pohledu neurologie, část I.
Mozkové vlny a mapování mozku
Mozek obsahuje okolo 20 miliard neuronů, které generují elektrické impulzy. Pokud tyto neurony pracují synchronně, tak se na synapsích, které propojují neurony, objeví malý, rytmický, elektrický potenciál. Čím více neuronů pracuje synchronně, tím je vetší výsledný potenciál (amplituda) elektrických oscilací, měřených v mikrovoltech. Čím rychleji spolu neurony pracují, tím je vyšší frekvence oscilací (měřená v Hertz). Tyto dva parametry amplituda a frekvence jsou hlavními charakteristikami mozkových vln.
Tyto slabé elektrické signály mohou být měřeny pomocí elektrod přiložených na povrchu hlavy, kde přenos většinou zajišťuje vodivá pasta. Po zesílení na EEG-zesilovači, jsou signály vedeny do počítače, kde proběhne analýza jejich amplitudy a frekvence. Tomu se říká elekroencefalografie (EEG).
Mozkové vlny mohou být rozděleny do 5 kategorií, podle jejich frekvence: vlny Delta (0,5-4Hz) jsou dominantní během koma a hlubokého spánku. Theta vlny (4-8Hz) jsou charakteristické pro emoce, stavy transu a snění v průběhu spánku. Alfa vlny jsou typické pro mozek v nečinném stavu a většina lidí se v tomto stavu nachází, když mají v bdělém stavu zavřené oči. Alfa vlny jsou hlavním indikátorem vědomé pozornosti a reprezentují bránu mezi vědomím a nevědomím. Beta vlny (13-30Hz) indikují navýšenou mentální pozornost a koncentrovaný stav. Nakonec tu jsou rychlé frekvence Gama (30-42Hz), které odpovídají vůli, stavům vysokých energií a extázi. Proto vlny Delta a Theta odrážejí nevědomé stavy. Alfa a Beta vlny prezentují vědomé stavy a poslední výzkum ukazuje, že vlny Gama odpovídají vyšším stavům vědomí
Mozkové mapy jsou založeny na záznamech z 8 kanálů EEG. Rozložení elektrod je podle mezinárodního 10-20 systému: Fp1, Fp2, T3, T4, T5, T6, O1, O2 a Cz. EEG je pak filtrováno pásmovým filtrem od 2-36Hz. Za účelem normalizace měření, probíhá na počátku naměření hodnot jak s otevřenýma tak zavřenýma očima. Až pak probíhá vlastní měření během aktivit a podmínek, které jsou předmětem studia. Po ručním opravení záznamů od artefaktů (signálů, které vznikají svalovou aktivitou a pohybem očí) provede počítač FFT frekvenční analýzu, která je obvykle na úseku 60 sekund záznamu (na kterém nebyly žádné artefakty), který byl pořízen během studovaných podmínek. Na základě analýz těchto mozových vln je pak vypracováno rozložení jednotlivých mozkových frekvencí Delta, Theta, Alfa, Beta1 a Beta2 do mozkové mapy.
Mozkové mapy dávají rychlý přehled o funkčních stavech mozku. Nahoře zobrazená mozková mapa, zobrazuje 5 barevných oválů, které zobrazují rozložení 5 typů mozkových vln v jednotlivých částech mozku. Ovál v levém horním rohu zobrazuje kombinaci frekvencí Beta2 a Gama. Každý ovál zobrazuje mozek z pohledu ze shora a malá špička na vrcholku reprezentuje nos. Každý z pěti oválů zobrazuje pouze jeden typ mozkových vln a jejich měření probíhalo ve stejný čas, ve stejných místech mozku. Takto mozková mapa rozděluje komplexní mozkovou aktivitu do 5 různých zobrazení za účelem zlepšení celkového přehledu.
Vertikální barevná stupnice na levé straně zobrazuje intenzitu mozkových vln. Modrá indikuje nízkou, zelená a žlutá střední, červená vysokou intenzitu. Například červená barva v prostředním oválu indikuje, že Alfa jsou nejvíce dominantní vlny této mozkové mapy a to nevíce v zadní části mozku.
Obvykle se aktivní činnost v mozku zobrazí jako utlumení vln Theta a Alfa a navýšením aktivity vln Beta1 a Beta2. Na druhou stranu pokud relaxujeme, tak jsme ve spojení s našim nevědomím a to má za následek navýšení aktivity vln Alfa a Theta.
Deeksha z pohledu neurologie: část 2.
Probuzené vědomí
Současný pokrok ve výzkumu mozku, který využívá zobrazovací techniky jako SPECT, fMRI a EEG naznačují, že mozek byl stvořen pro osvícení. Vypadá to, že mozek byl po miliony let připravován, pro prožívání jednoty s vesmírem nebo bohem.
Andrew Newberg, profesor medicíny na univerzitě v Pennsylvanii je autorem uznávané knihy „Proč Bůh neodešel“. Newberg ve snaze propojit současnou vědu s duchovnem studoval za pomocí metody SPECT osm Tibeských Buddhistických mnichů během praktikování meditace. Obrázky pořízené touto metodou ukazovali, že oblast prefrontálního kortexu je během hluboké meditace červeně zvýrazněná, což indikuje zvýšené prokrvení a zvýšenou neurální aktivitu v této oblasti. Překvapivě ve stejný čas se temenní oblast zbarvila modře, což indikovalo pokles mozkové aktivity v této oblasti a tuto oblast Newbeg později nazval OAO ( Orientačně Asociativní Oblast )
Newberg teoretizuje o tom že, pokud se meditující oprostí od vnějšího světa, vstup vjemů do OAO je blokován a neurální aktivita této oblasti ustane. Ve stejný čas vlivem intenzivní koncentrace (na matru, boha nebo guru ) se prefrontální kortex neboli Oblast Asociovaná Pozorností (OAP) silně aktivuje a převezme roli nového mozkového centra pro vnímání.
OAO je oblast, která nám dává schopnost se orientovat v čase a prostoru, také nám umožňuje vnímat fyzické omezení našeho těla a vnímat já jako něco odděleného od zbytku vesmíru. Pokud je OAO deaktivováno vnímání fyzických limitů našeho těla a oddělenosti já zmizí. Mozek už pak není schopen vytvářet hranice mezi já a vnějším světem nebo se orientovat ve fyzické realitě. To má pak podle Newbega za následek, že mozek nemá jinou šanci než vnímat já jako něco nekonečného a propojeného s každým a se vším. Tento stav Newberg nazývá Absolutně Jednotné Bytí. Obvykle dáváme přednost názvu stav Jednoty.
Newberguv výzkum naznačuje, že k procesu probouzení vědomí nedochází pouze vlivem změny psychologie nebo změny filozofie či hodnot. Ne, je to hlavně vlivem zásadních změn ve fungování mozku, kdy dojde k přesunu z dominantní temenní oblasti OAO do oblasti prefrontální kortexu OAP. Když je hyperaktivita oblasti OAO snížena a nízká aktivita oblasti OAP navýšena, dojde k přesunu řídících center a osoba je pak probuzena do vyšších stavů vědomí. Nová realita, kterou pak může vnímat je mnohem skutečnější než ta předchozí.
Některé z Newbergvých poznatků, byly potvrzeny neurologem Richardem Davisonem z univerzity ve Wisconsinu. Davidson spolupracoval s Tibetským Dalai Lamou, který poslal osm z jeho nejpokročilejších meditujících do Davidsonovy laboratoře vědeckých studií.
Použitím metod EEG a fMRI, Davidson studoval mnichy během hlubokých meditací a zjistil vysokou aktivitu prefrontálního kortexu a to hlavně v jeho levé části, která souvisí s pocitem radosti, štěstí a soucitu. Záznamy EEG během hluboké meditace ukázaly ve stejné oblasti silné vlny Gama.
Protože jsme neměli žádný detailní popis duchovního stupně uvedených mnichů, tak nevíme jestli, se některý z nich nacházel trvale v tomto probuzeném stavu.
Deeksha z pohledu neurologie: část 3.
Čakry
Uvedený model ukazuje, že frekvence mozkových vln souvisí se sedmy čakrami a to tak, že nízké čakry odpovídají nižším frekvencím a vyšší čakrám odpovídají vysoké EEG frekvence. Proto kořenová čakra ( 1. Muladhara ) odpovídá pomalým Delta vlnám, které představují základní instinktivní funkce pro přežití. Druhá čakra (Swadhisthana) je indikována vlnami Theta, které odpovídají pocitům a emocím. Nižší Alfa odpovídá třetí čakře (Manipura) a je charakteristická pro mysl a přemýšlení. Čtvrté srdeční čakře (Anahata) odpovídají vlny vyšší Alfy. Pátá čakra (Vishuddi) je čakrou komunikace a její vlny jsou nižší Beta. Šestá čakra neboli třetí oko (Ajna) je sídlem intuice a odpovída vlnám Beta a Gama. Sedmá korunní čakra (Sahasrara) je sídlem kosmického vědomí a je reprezentováno frekvencemi Gama a Super-Gamma. Tento model je pouze hypotetický, přestože se ukazuje být funkční a praktický, nebyl ještě zcela ověřen.
Sedm čaker obecně
Slovo čakra znamená v Sanskrtu kolo nebo disk, který odpovída jednomu ze sedmi základních energetických center v těle. Každému z těchto center odpovídá určitá mozková struktůra. Jak jsem si už naznačily na předchozím modelu, čakry odpovídají různým úrovním vědomí, archetypálním elementům, vývojovým fázím života, barvám, zvukům a tělesným funkcím.
1.Čakra, Kořenová (Muladhara)
Země, fyzická identita, sebezáchova
Nachází se na počátku páteře a tvoří vlastní základ. Reprezentuje element země a proto souvisí s našim instinktem pro přežití, uzemněním, propojením s našim tělem a fyzickou rovinou. V ideálním případě nám tato čakra přináší zdraví, prosperitu, pocit bezpečí a dynamické vyjádření.
2.Čakra, Hare (Swadhistana)
Voda, emocionální identita, sebeuspokojení
Druhá čakra je umístěna v oblasti sexuálních orgánů a dolní páteře. Reprezentuje element vody, emoce a sexualitu. Propojuje nás s ostatními skrze city, tužby a pohyb. Ideálně nám tato čakra přináší pružnost a eleganci, citovou hloubku, sexuální naplnění a schopnost přijmout změnu.
3.Čakra, Solar Plexus (Manipura)
Oheň, ego, sebedefinování
Tato čakra je známa jako čakra síly a je umístěna v solar plexus. Určuje sílu naší osobnosti, vůle, autonomie a také sílu našeho metabolismu. Pokud je tato čakra zdravá tak přináší energii, efektivnost, spontánnost.
4.Čakra, Srdeční (Anahata)
Vzduch, sociální identita, sebeakceptování
Tato čakra se nazývá srdeční a je prostřední čakrou v systému sedmy čaker. Souvisí s láskou a integrací opozit jako jsou: tělo a mysl, muž a žena, ego a jednota. Pokud je zdravá dovoluje nám prožívat hlubokou lásku, pociťovat soucit, hluboký mír a vyrovnanost.
5.Čakra, Krční (Vishudhi)
Zvuk, kreativita, sebevyjádření
Tato čakra je umíštěna v oblasti krku a proto souvisí s komunikací a kreativitou. Zde prožíváme svět symbolicky skrze vibrace, jako jsou vibrace zvuku reprezentující jazyk.
6.Čakra, Třetí oko (Ajna)
Světlo, archetypální identita, sebereflexe
Tato čakra je známa jako třetí oko. Je ve spojitosti se schopností vidět a to jak fyzicky tak intuitivně. Otevírá naše duševní schopnosti a chápání na úrovni archetypů. Pokud je tato čakra zdravá umožňuje nám jasné vidění a vidět svět z vyšší perspektivy.
7.Čakra, Korunní (Shasrara)
Mysl, univerzální identita, sebepoznání
Tato korunní čakra reprezentuje vědomí jako čistou pozornost. Je to naše spojení s vyššími světy, rovinou bez času a prostoru, rovinou veškerého vědění. Pokud je toto čakra rozvinutá, přináší nám vědomosti, moudrost, pochopení, duchovní propojení a blaženost.
Liská aura
Aura je elektromagnetické pole, duchovní energetické pole, které obklopuje všechny bytosti, ať už jsou to lidé nebo jiní tvorové. Její velikost se může pohybovat, ve všech směrech od několika centimetrů po několik metrů. Její velikost závisí na fyzickém zdraví těla a všech jeho orgánů. Integruje v sobě všechny elementy a její barvy se mohou měnit vlivem našeho mentálního, emocionálního a duchovního stavu.
Deeksha z pohledu neurologie: část 4.
Kundalini
Kundalini je Hinduisty chápána jako svinutá energie, která sídlí na počátku páteře v kořenové čakře. U většiny lidí je spící a nevyužitá ale dá se probudit pomocí různých cvičení jako je např. jóga, meditace, deeksha.
Když je tato energie probuzena tak stoupá skrze páteř kanálem zvaný Sushumna, který na své cestě vzhůru do mozku prochází všemi čakrami. Pokud by energie stoupala skrze kanály Ida nebo Pingala tak by to mohlo způsobit vážné mentální poruchy.
Bentoveho model Kundalini
Itzak Bentov vyvinul fyzicko-psychologický model, který vrhá trochu světla do fenoménu Kundalini. Když srdce pumpuje krev do aorty, tak to v horní části těla způsobuje jemné mechanické vibrace (mikropohyby). Pokud je tělo kompletně nehybné a dech je tak pomalý, že je téměř neznatelný – jako se děje např. při hluboké meditaci – tak se tyto mikropohyby stanou velmi pravidelné a začnou oscilovat frekvencí sedmi cyklů za sekundu (7Hz). Následně v dutinách mozku začnou vznikat stojaté vlny, které jsou ve zvukovém i výším frekvenčním spektru. Tyto vlny nejspíše způsobují snímání zvuků o vysokých tónech (pískání), které lidé občas slýchávají během meditace při aktivaci Kundalini.
Bentov dále vyvozuje, že tyto stojaté vlny v dutinách mozku stimulují v senzorickém kortexu, elektrický okruh při oscilaci 7Hz, která odpovídá EEG frekvencím Theta. Jak tento oscilující elektrický proud v uzavřené smyčce prochází senzorickým kortexem, tak vytváří smyslové podměty v různých částech těla, počínaje u palců na nohách a pokračují tělem vzhůru až k hlavě. Takto nejspíše vzniká prožitek prožívaný různými jogíny během probuzení Kundalini.¨
Při nehybném sezení během meditace, pumpující srdce vytváří mikropohyby v horní časti těla. To stimuluje elektrický okruh o oscilaci 7Hz v senzorickém kortexu (vlny Theta). Tento proud vytváří fyzické symptomy, prožívané během vzestupu Kundalini. To také stimuluje oblasti Amygdala (mandle) které jsou velmi citlivé na toto planutí. Odtud se šíří do Hippokampu, týlních laloků a nakonec do čelních laloků čímž se probouzí celý mozek.
Podle Bentova, proud oscilující 7Hz – aktivován během nehybné meditace – také prochází limbickým systémem a tím stimuluje centra potěšení v Amygdale a vytváří tím takzvaný fenomén planutí. Amygdala je část mozku, která je za toto planutí nejvíce zodpovědná a z této oblasti se pak šíří do středního mozku a v následném pořadí pak do hippokampu, týlních laloků a nakonec do předních laloků. Tento přesun energie může být sledován pomocí EEG měření, protože dochází k navýšení vln Alfa a jejich následnému šíření z týlního do předního kortexu.
Jak energie Kundalini stoupá skrze Shushumnu, dojde k přesunu velkého množství energie do mozku. Energie proudí z RAS a Thalamu do kortexu a aktivuje spící, neaktivní části mozku – obzvláště v oblasti předních laloků.
Celý mozek začne pulzovat jako celek a generovat koherentní mozkové vlny o vysoké amplitudě ve všech frekvenčních pásmech. Největší amplituda bývá obvykle v pásmu Alfa vln, nicméně dochází také k rychlé EEG aktivitě v pásmech Beta a Gama v předních oblastech mozku.
Fenomén planutí urychluje systém elektrických okruhů, které existují mezi oblasti Thalamus a kortex. Toto extra zásobování energií z nižších center způsobuje pronikavou aktivací celého kortexu, která se projevuje zvýšenou synchronizací a koherencí mozkové vlnové aktivity ve všech frekvenčních pásmech. Jak energie proudí z oblasti Thalamus do kortexu, tak tím probouzí latentní a nepoužívané části mozku ( obzvláště přední laloky ) a celý tak začne mozek pulzovat jako celek o vysoké amplitudě v celé šířce pásma. Největší amplitudu bude mít pásmo Alfa ale během intenzivní mentální koncentrace bude amplituda v pásmech Beta a Game převažovat, obzvláště v přední části mozku.
Kundalini a moderní fyzika
Zajímavé je že tento mechanismus nalézáme v moderní fyzice. „Kondenzát“ je substance, jejíž molekuly mají vyšší míru uspřádání a koherenci než je normální. V „Bose-Einstenově kondenzátu“ platí nejenže molekuly, mají vysoký stupeň uspořádání ale také se navzájem překrývají a tím se kondenzát chová jako jeden celek. Příkladem „Bose-Einsteinova kondenzátu“ u anorganické hmoty jsou supravodiče a laserové paprsky. Nicméně vědec jménem Herbert Frohlich ukázal, že přidáním extra energie do stěn buněk v živé tkáni, má za následek, že zaujmou největší míru uspořádají a kondenzace, která je nám známa – „Bose-Einstein kondenzát“ – a stěny buněk se pak začnou chovat jako jeden celek.
Je zjevné, že pokud je mozek zásobován extra energií vysokého řádu (Kundalini) tak se stane „Bose-Enstein kondenzátem“. Proto se probuzením Kundalini, přemění mozek v supravodič a naše pozornost pak bude koncentrována jako laserový paprsek.
Energie Kundalini zvýší neurologickou koherenci a přemění tak mozek na supravodič.
Probouzení Kundalini
Meditace a emocionální uvolnění nás připravuje pro probuzení Kundalini
Během meditací si osvojujeme vědomí přístup k nižším úrovním vědomí – jsme konfrontování s podvědomou a nevědomou myslí. Tento proces je spojen s poklesem EEG frekvence a navýšením amplitud mozkových vln (více vln Alfa a Theta). Běhěm hluboké meditace, více a více neuronů pracuje synchronizovaně a zároveň pomalejším a pomalejším tempem, které je řízeno tělesnými a subkortikálními mechanismy. Tím se mozek snaží konfrontovat, ovládnout, případně integrovat blokované pocity a traumata v hlubokých úrovních vědomí. Tyto staré traumata, které se během tohoto procesu objevují, musí být konfrontována, procítěna a vědomě integrována.
Zvětšeného přístupu do podvědomí se dá dosáhnout jak meditací tak terapií pro uvolnění pocitů, která vyvolá změnu mozkových vln (nižší frekvence, vyšší amplituda). Meditace může zvýšit pozornost, citlivost, hloubku, kdežto vyjádření pocitů během psychoterapie, může vyvolat uvolnění psychických a mentálních bloků a nervový systém pak vytváří ucelenou osobnost.
Symptomy a znamení při probouzení Kundalinikundalini
-vnímání zvuků uvnitř hlavy
( tóny, hudba, syčení, chrčení,.. )
-vnímaní světla uvnitř hlavy, nebo pozorování okolního prostředí jakoby bylo zářící, vizuální halucinace
-pociťování neobvyklého tepla nebo chladu vnitř nebo na povrchu těla
-pociťování lechtání, vibrací, svědění, mravenčení –příjemně nebo nepříjemné- uvnitř těla nebo na jeho povrchu
-spontánní, nenucené pohyby ne pozice těla (Kriyas)
Deeksha napomáhá probuzení Kundalini
Náš výzkum ukázal, že přímý přenos energie (Deeksha) může u druhých lidí velmi efektivně stimulovat probuzení Kundalini. Tato hypotéza byla během našeho výzkumu potvrzena, jak subjektivním pozorováním, tak objektivním měřením EEG. Zjistili jsme, že okamžitě po Deekshe dochází v celém mozku k navýšení Alfa a Theta aktivity. V některých případech byl největší nárůst Alfa v předních částech mozku, kde docházelo k navýšení od 20% do 100%.
Probuzení Kundalini aktivuje a synchronizuje přední oblasti mozku
Během tohoto experimentu jsem osobu požádal o probuzení její energie Kundalini vlastní vůlí (povelem) a během toho jsme naměřili aktivity vln Gama (30-42Hz) – měření probíhalo v předních oblastech mozku (Fp1-F7 a Fp2-F8). Následné grafy ukazují výsledky:
Energie Kundalini dosáhne oblastí předního mozku přibližně 12 sekund po povelu a dosáhne svého maxima v obou hemisférách po 37 sekundách. Poté energie začne klesat. Zajímavé je, že levá přední oblast reagovala trochu rychleji než pravá a dosáhla vyššího maxima (Gama na levé straně 17,5 uV a na pravé 12,5 uV). V době maximální energie, byla synchronizace fáze mezi levou a pravou hemisférou na velmi vysoké úrovni.
Kundalini a psychóza
Deeksha, meditace a emocionální uvolnění pomáhají probudit Kundalini a ta zase pomáhá čistit systém od fyziologických a psychologických bloků. Yogi Amrit Desai říká: „Během toho co osvobozená energie (Kundalini) prochází systémem, tak očistuje samskary – karmické pozůstatky minulosti, které jsou stále vtisknuty do těla a mysli – stejně jako voda při záplavách očišťuje břehy řeky“.
Probuzení Kundalini může probudit spoustu potlačovaných pocitů a traumat z nevědomí a může lidem působit bolest. Předčasné probuzení Kundalini může u lidí, kteří prošli vážnými traumaty způsobit psychotické záchvaty. Protože takovéto traumata jsou většinou provázeny několika organickými a biologickými poruchami.
Některé psychotické osoby vykazují nízkou amplitudu alfa společně se střední až vysokou amplitudou rychlé Bety, která většinou dominuje v předních a temporálních lalocích. To může indikovat částečné probuzení některých fragmentů Kundalini. Rychlé frekvenční pozadí EEG, které postrádá pomalé frekvence a vysokou amplitudou, indikují nedostatek uzemnění a nejednotnost mezi jednotlivými úrovněmi vědomí. Systém postrádá integraci. Je to jako pustit 220 Voltů do 100 Voltového systému. Probuzení celého systému, tak vyvolá emocionální zmatení a informační přetížení mozku způsobuje úzkost, přeludy a těkavost mysli. Problém těchto psychotiků je, že mají nejednotnou osobnost. Nejsou dostatečně uzemněni biologicky a postrádají spojení s hlubšími úrovněmi vědomí.
Deeksha z pohledu neurologie: část 5.
Stav Jednoty
Stav Jednoty a mozek
K probuzení dochází přesunem mozkových funkcí
Profesor Andrew Newberg, autor uznávané knihy „Proč Bůh neodešel“, prováděl vědecké studie Tibetských mnichů pomocí skenování jejich mozků. Zjistil, že jejich mozky pracují kompletně jiným způsobem než mozky normálních lidí. Pokud tito mnichové byli v hluboké meditaci, tak docházelo k přesunu dominantní aktivity ze zadních oblastí mozku do jeho předních oblastí – nebo jak někdy říkáme – ze starého mozku do nového.
Když je přední oblast mozku aktivována a zásobena velkým množstvím energie (vysokého řádu) tak dochází k probuzení do vyšších stavů vědomí, někdy také nazývaných stav Jednoty. Domíváme se že tento přesun dominantních oblastí je biologický základ pro osvícení či probuzení – tomuto výrazu budeme následně dávat přednost.
Čtyři hladiny reality
Každé ráno se probouzíme do vyšší hladiny vědomí. Vlastně se probouzíme dvakrát, jednou když přejdeme z hlubokého spánku beze snů do spánku se sny a až pak se probudíme do našeho normálního vědomí. Dále tvrdíme, že je možné se probudit i z tohoto normálního stavu do vyšší hladiny vnímání reality.
Každá z těchto čtyř úrovní vnímání reality je asociovaná se specifickou strukturou mozku a specifickou frekvencí mozkových vln. Na nejnižší úrovni je ještěří (reptilian) mozek jehož funkce jsou hlavně o bezprostředním přežití a vykazuje pomalé vlny Delta. Tato část mozku je aktivní hlavně během hlubokého spánku. Jakmile během spánku začneme snít (spánek REM) nastoupí vyšší úroveň mozku (Limbický systém) a zapojí svoji emocionální aktivitu, která je indikována mozkovými vlnami Theta. Následně je probuzen Neokortex a mozek začne produkovat vlny Alfa a Beta a tím se probudíme do našeho normálního denního vědomí. Důležité je, že se můžeme probudit do ještě vyšší úrovně vnímání reality (stavu Jednoty) a k tomu dochází při aktivaci předních oblastí mozku a za současného generování vln Gama o vysoké amplitudě.
Mozkové mapy ukazují změny v mozku po probuzení
Domníváme se, že osoba, která žije permanentně ve stavu jednoty, by měla vykazovat rozdílné topografické rozložení mozkových vln v porovnání s normálem, a to i během všedního stavu.
Intenzita mozkových vlny Alfa je spojena s krevním tokem v mozku a je také indikátorem vysoké neurologické koherence. Domníváme se, že distribuce vln Alfa (8-13Hz) během standardního stavu se zavřenýma očima by se měla vyznačovat rovnováhu mezi dvěma mozkovými centry (v přední a týlní oblasti).
Na přiloženém obrázku můžete vidět porovnání mozkových map (standardní stav, zavřené oči) mezi: 1) normální osobou 2) osobou se silným egem 3) osobou s probuzeným vědomím. Uvědomujeme si, že toto rozčlenění je velmi subjektivní. Můžeme pozorovat, že osoba orientovaná na své ego má silnou koncentraci aktivity Alfa v zadní části mozku, kdežto osoba s probuzeným vědomím ukazuje větší vyváženost vln Alfa mezi přední a zadní častí mozku – neboli mezi oblastmi OAO a OAP. U „normální“ nebo průměrné osoby se tato distribuce nachází zhruba uprostřed mezi uvedenými stavy.
Z toho následně odvozujeme: tím že je ego minimalizováno a vyšší úroveň vědomí je aktivována skrze přední část mozku, dochází k redukování vln Alfa v zadní části mozku a jejich nárůst v přední části mozku. Tím je distribuce vln Alfa v celém mozku mnohem rovnoměrnější, jak to lze vidět na uvedeném obrázku (mapa nejvíce vpravo).
Autor ve svém výzkumu objevil, že jak lidé rostou psychologicky a duchovně skrze terapie, meditace nebo jiné cvičení, tak se jejich Alfa aktivita začne šířit ze zadních částí mozku do jeho předních částí, a to vyvolá zvýšenou energií a pozornost v oblasti předních laloků. Tento proces je ve většině případů pomalý a pozvolný, ale jak se ukazuje, tak se tento proces dá velice zrychlit skrze Deekshu.
Deeksha z pohledu neurologie: část 6.
Deeksha a mozek
Měli jsme příležitost udělat pár předběžných testů na jedné mladé a duchovně pokročilé ženě ze Švédska, která je absolventkou programů University Jednoty (Oneness University se sídlem v Golden City v Jižní Indii).
Zaznamenávali jsme osm kanálů EEG v průběhu co tato osoba byla v klidu se zavřenýma a otevřenýma očima a také v průběhu předávání Deekshy ostatním osobám. Také jsme zaznamenávali mozkové mapy u osob přijímající Deekshu a to před a po jejím přijetí.
Tyto studie, byly provedeny na jaře roku 2005 v New Brain – New World in Symbion Science Park, Copenhagen. Jsme si vědomy, že žádná z těchto předkládaných hypotéz a spekulací nemůže být řádně ověřena, dokud nebudou provedena další studia za více kontrolovaných podmínek.
Zdá se, že energie Deekshy je přenášena skrze levou část předního mozku
Hypotetizujeme, že Deeksha (přenos energie mezi osobami) probouzí Kundalini a připravuje mozek pro přesun řídících center. Při několika příležitostech jsme měli možnost zaznamenat EEG osob při předávání Deekshy ostatním lidem.
Před Deekshou, se předávávající osoba vnitřně spojila s božskou přítomností. Pak se přijímající osobě podívala do očí a po krátké době ji položila ruce na hlavu, během toho soustředila pozornost na přenos energie. Následující mozkové mapy ukazují jednotlivé fáze během předávání Deekshy.
Během toho co Deekshu dávající osoba, předávala energii skrze oči, tak jsme zaznamenali nárůst rychlých vln Beta1 a Beta2 v levé části předního mozku, což naznačovalo aktivaci této oblasti. Poté co přiložila ruce na hlavu přijímající osoby a se zavřenýma očima předávala energii, tak se na mozkových mapách po několika vteřinách ukázala intenzivní aktivita, vysokých frekvencí Beta1 a Beta2 v předních a temporálních oblastech mozku. Tato aktivita však trvala pouze několik sekund. Bližší pohled na frekvenční spektrum ukázal vysoký nárůst aktivity vln Gama a to až do 40Hz. Jednu minutu později, osoba má stále ještě se zavřeně oči, je levá část předního mozku v klidu a aktivita rychlých mozkových vln je nahrazena rovnoměrnou aktivitou vln Alfa a Theta.
Deeksha aktivuje u přijímající osoby oblast přední mozku
Následující mozkové mapy jsou od osoby, která během našeho měření přijala Deekshu. Okamžitě po přijetí Deekshy se u této osoby aktivovala přední oblast mozku ve které se aktivita vln Alfa a Theta navýšila o 60%. Protože aktivita vln Alfa, také odráží velikosti krevního toku v mozku, tak můžeme vidět, že došlo většímu prokrvení a k větší energetické aktivitě u přední části mozku – nového mozkového centra. U všech osob (poté co přijali Deekshu) jsme zaznamenali tuto změnu v rozmezí 20%-100%. Následující mozková mapa ukazuje, jak se aktiva vln Alfa rozšíří do oblasti předního mozku.
Další zajímavou věcí spojenou s nárůstem aktivity vln Alfa a Theta v přední části mozku je smích a chichotání během a po předání Deekshy. Levá část předního mozku je podle Richarda Davidsona centrem pozitivních pocitů jako je radost, štěstí a soucit. Tak se lze na chichotání během Deekshy dívat jako na první symptomy aktivace levé části předního mozku („laloku veselosti“).
Deeksha z pohledu neurologie: část 7.
Výzkum v Univerzitě Jednoty
Golden City, Onneness Univerzity, Indie, Leden 2006
Studium EEG u 12 účastníků 21 denního procesu v Golden City, prováděl následující tým výzkumníků:
Erik Hoffmann (Research Director, New Brain-New World, Copenhagen), Harald Kjellin (Professor, Stockholm University, Sweden), Inger Spindler (Neurotherapist, New Brain-New World, Copenhagen)
Kvantitativní EEG a mozkové mapy, byly u 12 testovaných účastníků pořízeny: před procesem a po procesu za účelem zdokumentovat změny mozkových funkcí. U testovaných osob jsme také před a po procesu provedli interview. Zde je stručné shrnutí výsledků:
Analizovali jsme 26 EEG proměnných a nalezli jsme, že u některých hodnot nastala po procesu výrazná statistická změna. Největší pozorovaná změna byla tendence dvou mozkových hemisfér pracovat více symetricky. Vyrovnání u pravé a levé části mozku probíhalo nejvíce v zadních (týlně-temených) oblastech mozku. Toto tendenci k větší symetrii jsme naměřili u 11 z 12 měřených osob. Technicky vyjádřeno poměr mozkových vln Alfa (8-12Hz) mezi pravou a levou hemisférou, měřený u všech osob (základní stav, zavřené oči) ve skupině se během procesu změnil (v průměru) z 1.18 na 1.04 (hodnota 1.00 odpovídá absolutní symetrii mezi hemisférami).
Dalším zajímavým objevem byl nárůst aktivity mozkových vln Gama (25-42Hz) u předních laloků. Protože toto měření vyžaduje speciální vybavení, tak jsme ho byli schopni provést pouze u 6 z 12 testovaných osob. Nicméně všech 6 osob vykazovalo značný nárůst aktivity vln Gama v oblasti prefrontal cortex (střední část kosti čichové). V průměru amplituda Gama narostla z 10.5 na 15.8 uV (základní stav, otevřené oči) což je nárůst o 50%.
Věříme, že změny naměřené během a po 21 denním procesu, demonstrují zlepšení mozkových funkcí. Lepší symetrie u aktivity hemisfér, ukazuje na zlepšenou kooperaci a komunikaci mezi levým a pravým mozkem. Zvýšená aktivita vln Gama v přední části mozku naznačuje aktivaci toho, čemu říkáme „nový mozek“, který hraje významnou roli při procesu probuzení do stavu jednoty.
V této malé skupině testovaných osob jsme nenalezli žádnou významnou souvislost mezi naměřenými daty EEG a provedenými interview. Výjimku tvořili dva lidé, který podle provedených rozhovorů z 21 denního procesu po psychologické stránce vytěžili nejvíc a oba měli výjimečně vysoké hodny vln Gama. Předpokládalo se, že jsou v „probuzeném“ stavu.
Ukazuje se, že navýšená úroveň vln Gama hraje velmi významnou roli. Profesor Richard Davidson z University of Wisconsin zjistil, že duchovně pokročilý Zenový mistři vykazují také vysoké hodnoty mozkových vln Gama a u hlubokých meditací tyto hodnoty vln Gama vzrostou ještě více. Ukazuje se, že vysoké hodnoty vln Gama, obzvláště v přední oblasti levého mozku, se zdají být „znamením osvícení“.

zdroj: http://www.diksa.org/