13. 4. 2020

O milosti

Od cesta

Málokdo přesně ví, čím Milost skutečně je. Většina lidí si myslí, že se jedná o náboženský náladový faktor a netuší, že i otevření se krásám přírody nebo hudby a umění může probudit pozornost Milosti. V některých náboženstvích bývá Milost chápána jako libovolný dar založený na oblíbenosti, nebo jako zvláštní pomoc člověku snášet pokušení a jednat správně. Filozofické pojetí Milosti dokazuje, že je spravedlivá a moudrá, což je zcela odlišné od toho jak ji prezentují ortodoxní náboženské víry, když ji považují za libovolný zásah vyšší Síly ve prospěch jejích oblíbenců. Milost není udělována žádnou svátostí nějaké církve, i když stav mysli vyvolaný intenzívní vírou v tuto svátost, může otevřít srdce pro její udělení. Žádný člověk nemá schopnost udělovat Milost, ale může být použit vyšší Silou, aby zprostředkoval její udělení.
Milost je nezbytným faktem, bez ní by byl duchovní rozvoj lidstva ubohý a skličující. Je to do nitra přitahující síla, dobrotivá emanace, laskavé vyzařování z Nadjá, které je v nás vždy přítomné. Je vyzařována na všechny lidi, ale ne všichni jsou schopni otevřít své srdce sevřené egem a nechat ji tiše vstoupit. Toto láskyplné milosrdenství prokazované bohem se projevuje jako osvícení mysli nebo úleva srdci, jako změna vnějších fyzických podmínek, nebo jako dynamická energie působící na aspiranta nebo jeho život. Jednou z forem, kterou se může Milost projevit je mystický záblesk, ve kterém se nepopsatelný mír a jedinečná harmonie zmocní našeho srdce. Malý projev milosti může způsobit záblesk, ale velký příliv Milosti může způsobit trvalou přeměnu, okamžité vyléčení a trvalé osvícení.
Můžeme rozlišit tři druhy milosti. První se jeví jako Milost, ale ve skutečnosti pochází z minulé karmy a je plně zasloužená. Druhou obdrží žáci prostřednictvím svého Mistra v podobě záblesku, když nastanou správné zevní i vnitřní okolnosti. Třetí druh milosti přichází k člověku který je plně realizovaný, když je mu v některých případech pozměněna nebo anulována hrozící negativní karma, protože již zvládl lekce které se měl naučit. Je naprostou pověrou, že milost může přijít pouze a jedině prostřednictvím požehnání duchovního jmenovaného nějakou církví. Může přijít prostřednictvím jakéhokoli inspirovaného člověka, nebo jím napsané knihy, i když tento člověk nebude členem žádné církve. Milost může být poskytnuta pokud otevřeme své já abychom ji mohli přijmout, když se stišíme abychom ji mohli vycítit a jestliže se pročistíme abychom byli pro ni připraveni.
První sdělení, které nás ujišťuje o existenci Nadjá a umožňuje, že ho vyciťujeme, je Milost. Tato síla je vždy přítomná, protože pochází z Nekonečné Síly,ale nemůže v člověku pracovat, dokud on sám neodstraní překážky. Dopadá na všechny stejně, na dobré i na špatné a každý ji může obdržet podle toho, kolik překážek jí odstranil z cesty. Milost je projevem Božího přátelství, tajemný posel Nadjá. Může být vnímána jako vnitřní stav, nebo zvláštní zážitek pociťovaný s pokorou. Inspiruje naše nejlepší rozhodnutí a umožňuje nám je provést. Její projev je tak skrytý, že je díky tomu často popírána její existence. Skutečná Milost není závislá na nás ani na jiné osobě. Přichází tajuplným průchodem: velkorysá, soucitná, a ušlechtilá. Můžeme o ni žádat, a stejně se neobjeví, a nemusíme na ni ani pomyslet a projevit se může.
Milost můžeme obdržet přímo z jejího zdroje v nekonečné lásce, síle a moudrosti Nadjá nebo nepřímo prostřednictvím osobního kontaktu s inspirovaným člověkem nebo prostřednictvím jeho intelektuálních nebo uměleckých výtvorů. Pokud hledající tiše žádá o pomoc ve svém duchovním úsilí, může být jeho prosba vyslyšena a prostřednictvím Milosti se objeví kniha, osoba nebo okolnost odkud obdrží pomoc. Může se zdát, že aspirant obdrží Milost od nějaké osoby, která může i nemusí být jeho duchovním učitelem. Ve skutečnosti ale tato Milost přichází z vlastního duchovního bytí aspiranta. Milost se může objevit brzy poté, kdy jsme splnili určité podmínky, ale může se objevit i když se zdá že žádné podmínky splněny nebyly. Její objevení může být důsledkem příčin z dřívějších životů. Praktikování meditace ve které úmyslně vyvoláváme okamžiky ticha, otevírá dveře milosti.
Každý člověk provedl dost nesprávných činů i rozhodnutí, což znamená, že bude muset čelit důsledkům karmickému zákona. Musí zlepšit své chování a napravit své chyby, a to může provést výlučně sám, nebo to může provádět se vzpomínkou na Nadjá a s jeho pomocí. Milost v podobě odpuštění se pak může objevit v důsledku učiněného pokání a nápravě ega, které je příčinou karmického důsledku a pokud se jeho duchovní touha pozvedla k vědomí Nadjá. Kdyby nebylo Milosti, tak by se člověk nemohl nikdy osvobodit ze zajetí svých činů. Karmický zákon je neúprosný, ale Síla skrytá za ním, která vše řídí, ví kdy je odpuštění vhodné.
Milost je tou nejcennější pomocí, když její dotyk zbaví člověka nadvlády jeho ega. Pokud vládne ego je zde i karma na kterou si dělá nárok svou individuální existencí. Ego nemůže zrušit svůj vlastní život, ale může se vzdát vyšší Síle, aby do něj vstoupila prostředníctvím Milosti která ho povznese do Nadjá. Jakmile je ego absolutně podřízeno Nadjá, může být udělena Milost odpuštění i za jeho nejtemnější skutky. Přesto nám nemůže být odpuštěn trest za minulé chyby, pokud si jejich lekce nevezmeme plně k srdci. Tak existuje naděje pro všechny, protože žádný člověk není tak hříšný aby nemohl nalézt odpuštění. Podle toho jak dáváme lásku Nadjá, tak od něj dostáváme Milost.
Milost odpoutává pozornost člověka od jeho ega k Nadjá a osvobozuje ho od svých myšlenek. Pokud si uvědomíme jak omezené je naše osobní jáství, které se nemůže samo pozdvihnout k vyššímu jáství, pocítíme naléhavou potřebu Milosti. Ať už jsme příjemcem uzdravující Milosti Nadjá, poučující Milosti, nebo ochraňující Milosti, zdroj je stále tentýž. Milost přichází abychom si uvědomili co Nadjá je, protože jedině ono nás může poučit o sobě. Ať už nám přinese cokoli, bude to provedeno prostřednictvím našeho osobního úsilí. Hledající není schopen získat více než záblesk božštějšího života. K trvalému a pevnému zakotvení v něm potřebuje sestoupení Milosti, která je v Nadjá stále přítomna. Musí se vzdát animální přirozenosti a svého ega aby mohl vstoupit do jeho vědomí.
Dosáhnout osvícení není možné jedině vlastním tvořivým úsilím, ale také prostřednictvím přijetí Milosti. Nemůžeme spasit sami sebe, a proto se obracíme k vyšší Síle. Nikdo nemůže rozkazovat Milosti, můžeme se pouze odvrátit od samolibého uspokojení svým vlastním egem a odevzdat se Nadjá, které je zdrojem Milosti. Milost je něco co může být člověku dáno ze zdroje vyššího než je on sám. Vyšší síla rozdává Milost všem, ale ne všichni jsou schopni a připraveni ji přijmout. Sestupující Milost je odpovědí na duchovní touhu stoupající z našeho srdce. Svým intenzivním úsilím můžeme získat většinu věcí, ale Milost nikoli. Přichází podle své vlastní laskavé vůle a tam kde si ona přeje, nemůžeme ji uchopit, musí se objevit sama.
Většina lidí si přeje aby jim bylo odpuštěno vše zlé čeho se kdy dopustili. Prosí boha o milost a odpuštění jejich hříchů v modlitbách a ani si mnohdy neuvědomují, že oni sami nejsou mnohdy ochotni odpustit těm, kteří jim ublížili a přejí si minimálně stejnou odplatu pro ně. Pokud chceme Milost obdržet , měli bychom ji být především schopni udělit těm kteří se vůči nám provinili díky své nevědomosti nebo chybám ve svém charakteru. Každý kdo usiluje o Milost, by měl udělat něco čím by si ji zasloužil. Měl by odpouštět všem, kteří ho zraňují, smilovat se nad každým kdo potřebuje pomoc a také by měl přestat zabíjet nevinná zvířata. To co bude dávat druhým, může očekávat, že obdrží sám.
I když Milost nemůžeme přímo vyvolat, jsme schopni ji vzývat a očekávat. Jakmile Milost přijde, neměli bychom egoisticky zasahovat do jejího působení, ale měli bychom se nechat unášet v jejím laskavém proudu. Prostřednictvím Milosti obdržíme to co potřebujeme a ne to co žádáme, i když někdy to může být totéž. Na počátku duchovního postupu se může Milost projevit udělením extatických pocitů, které ujišťují a povzbuzují žáka, že sleduje hledání správně. I u člověka, který nesleduje pravdu a nemá zájem o duchovnost, může Milost náhle vstoupit a zcela změnit jeho charakter nebo názor na svět. Pokud se Hledání v našem životě stane tou nejdůležitější věcí, pak je pravděpodobné, že Milost skutečně obdržíme.
Paul Brunton:“Ego je předurčeno, aby bylo pozdviženo do Nadjá a tam skončilo nebo, správněji, překročilo samo sebe. Protože však svůj vlastní život dobrovolně neskončí, musí zasáhnout nějaká síla zvenčí, aby povznesení ega uskutečnila. Onou silou je Milost a to je důvodem, proč je objevení se Milosti tak naléhavé. Navzdory všem svým duchovním touhám a modlitbám, svým protestům a sebeobviňování ego konečný vzestup nechce.“
Volně zpracováno podle knihy: Zápisky Paula Bruntona sv. 12. VNITŘNÍ POTŘEBA NÁBOŽENSTVÍ * UCTÍVÁNÍ V ŽIVOTĚ