18. 6. 2020

Nástrahy lásky muže a ženy

Od cesta

UKÁZKA Z KNIHY OTEVŘENÍ DUCHOVNÍHO OKA
Nejdokonalejší formou lásky je duchovní láska, která je zachvíváním se duchovního v Božské všelásce – agape. Jejím odrazem v duševní a biologické energetické vibrační rovině (jemnohmotné) je láska citová, také mezilidská, bratrská, označovaná starými filosofy jako fília. Odrazem duchovní lásky do roviny hmotné (hmotné energetické vibrační úrovně) je láska pohlavní, erotická (Eros).
Jak bylo výše uvedeno, podstatou Luciferova pádu je odmítnutí principu lásky a jeho záměna za sebelásku, egoismus. Proto Luciferovo kladení nástrah je primárně zaměřeno na princip lásky ve všech úrovních. Z obecných vlastností vládce astrální dimenze lidí (myšlenkový a citový svět) démona satana, skrze něhož v této dimenzi Lucifer působí, můžeme odvodit všechny deformace, jimiž je dlouhodobě zachvácena celá oblast vztahů mezi mužem a ženou.
První zvráceností je negace kladnosti erotické lásky jako takové jejích prohlášením za hříšnou. Jak vůbec si lidé mohou nechat vnutit představu, že přirozenost daná Stvořitelem, přes kterou vzniká veškerý biologický život, je hříšná a priori (od počátku). Jaké je to rouhání! Po celá tisíciletí se nacházejí svedenci (satanem), kteří na základě toho, že sami nedovedou najít cestu k druhému pohlaví a žít erotickou lásku, otravují a straší ostatní hříšností erotičnosti. Jaké bloky v poznání a žití erotické lásky tím v duších, zejména mladých a nezkušených lidí, vytváří. Jak by mohlo existovat „království Boží“ na zemi bez žitého erotického vyrovnání? Což pravdu neviděli zář, vycházející ze dvou zamilovaných čistých lidí? Což si nikdo nevšiml obrovského množství energie života, která vychází z pohlavní síly? Proč nenapadlo nikoho, že tzv. staří zasvěcenci – egyptští, indičtí, tibetští a jejich magické kulty padly právě proto, že výcvikem transformovali pohlavní sílu (hadí sílu) k tomu, aby mohli ovládat přírodní a magické síly, což jim umožňovalo cítit se Bohy. (Dodnes činí jogíni.) Místo přijetí přirozeného toku přírodních a duševních sil, neboť přirozenost jest vůle Boží, a rozvíjení duchovnosti, tj. poznávání Boha v tomto toku, snaha Bohem se stát. protože k vládě je nutná síla a k „dispozici“ je jedině hadí síla (pohlavní síla), nahrazují lásku k opačnému pohlaví „vládou“ přírodními a duševními silami.
Aby tento blud (nástraha) mohl být polknut, museli prohlásit ženu za méněcennou!!! Stvořitel podle nich vytvořil jednu polovinu jako dokonalou a druhou jako nedokonalou. Na celá tisíciletí uvrhli tito učitelé morálky, poznání a Božího zákona ženskou polovinu duchů do role předmětu handlování jako jalovice, území, trůny. A prý po takovém handlování, ve kterém láska nemá žádné místo, rituál kněze dá sexuálnímu zmeužívání ženy mužem (majitelem) Boží posvědcení a zbaví jej hříšnosti!!! Sám Bůh jim sdělil (prý), že žena musí každého takového manžela poslouchat a trpět od něj cokoliv, aby po smrti vstoupila do ráje. Ti, kteří žehnali knížetům s houfy souložnic (a s harémy), nedovolili nikomu hlasitě říci pozorování, jak velmi se liší děti z žité lásky od dětí vzniklé sexem. (Bez současné duchovní a duševní lásky.) tak se nemohlo již dávno přijít na to, že kvalita lásky mezi mužem a ženou předurčuje kvalitu následující generace. tím je určen i další osud té které civilizace. Z tisíciletých dějin lidstva se jasně vynořuje zákon: Pád kvality vztahů mezi mužem a ženou, degradace vztahu na pudové vybití za absence duchovní lásky, předchází pád společnosti, národa, civilizace. A naopak: Příchod Božího řádu na zemi bude předcházet (nejméně o jednu generaci) pochopení skutečné hloubky a smyslu vztahu muže a ženy a jeho žití. (Tím autoři nemají v úmyslu negovat zcela celibát a zdrženlivost. Existující skutečnost je tak složitá, že podle okolností mohou být tyto na stejné nebo i vyšší rovině, než žitá láska. rozhodující jsou pohnutky a okolnosti. Pro složitost není možné rozvádět.)
Druhým projevem satanského vlivu ve vztahu muže a ženy je smilstvo. Co o tom bylo v knihách napsáno, aniž by bylo jasně řečeno, co je tím myšleno. Všimněte si, jak moralisté tímto pojmem manipulují a v podstatě jej zamlžují. Smilstvo je sexuální děj bez duchovní a duševní lásky!!!
Tedy sex za peníze, za klid v manželství, sebeukájení, z erotické zvídavosti, z ješitnosti, za pocit zvýšení své ješitnosti, předčasný sex, homosexualita, sex mezi příbuznými, perverze, a zejména sex s cílem vlastní rozkoše. Poslední je nejzávažnější, protože je nejrozšířenější. Jestliže je v sexu duchovní láska, je jeho motivem vůle dát partnerovi něžnost, vyrovnání sexuálního náboje jeho duši. Tedy dát!!! Jestliže jest v sexu sobectví, jest jeho motivací vzít si rozkoš, urvat pro sebe. tedy děj pod vlivem vládce egoismu – Lucifera. V důsledku těchto protichůdných pohnutek: dát-brát, se energetické děje erotického rituálu odehrávají zcela jinak!!! Při pohnutce dát je partnerovi dávána – energie magnetického, emocionálního, mentálního a kauzálního těla. Tento je po lásce nabit, vyrovnán a šťasten. Necítí únavu! Při pohnutce brát je duše partnera otrhávána o energii těchto těl a výsledkem je pocit únavy, kocoviny z tělesnosti a pocit marnosti světa.
Bůh zakázal člověku smilstvo pro dobro člověka!!! Následkem smilstva je ztráta pohlavní a vitální síly. (Projevuje se vyžilostí a předčasným stárnutím.) Je lhostejné, jestliže se smilstvo děje v manželství či mimo něj.
Třetí projev vlivu temnot na vztah muže a ženy je zahalování dějů tělesné lásky rouškou tajemství. Světlo nemá tajemství. Co je skryto, bude odkryto! Mladý člověk má být dokonale poučen. Ale co se děje. Poučení se ihned ujímají lidé, pro něž neexistuje nic než hmota. Jsou to studovaní sexuologové, jako by studovanost měla vliv na kvalitu lásky! Pohlédněte do jejich tváří a musí vám být jasno, kdo se „ujímá“ poučení mládeže a jak je provede. Co budou hovořit o citech a duchovnu, podmínce pravé lásky? Poučují o tom, jak provádět smilstvo! „Poučí“, že normální je smilstvo a sexuální vybití!!! Smyslem pohlavního aktu podle „vědecké“ sexuologie je vybití pohlavní síly, tzv. ukojení, ne předání své pohlavní síly partnerovi včetně působení ostatních kladných duševních vlastností na něj.
Čtvrtým projevem temnoty, tj. nevědění, jest tvrzení sektářů, že výhradním smyslem lásky je plození potomků. Z toho jsou vyvozovány odsudky antikoncepce, vědomého rodičovství. Jako ideál je představována rodina s dvanácti dětmi, které rodiče nemohou ani uživit, ani jim nemohou pomoci získat kvalifikaci, či se jim vůbec věnovat. Výsledkem není ráj na zemi, který máme vybudovat, ale slzavé údolí, někdy předpeklí, život v křeči, ve kterém se dobře prodává naděje na nebe po smrti. Moudrost člověka je odrazem moudrosti boha a k té patří vědomé rodičovství.
Pátým projevem působení vlivu satana je jeho působení proti tvořivosti, tedy i proti tvořivosti v lásce. Strnulost, stereotypnost mají za následek ztrátu radosti z lásky.
Josef Staněk, Jana Brzobohatá
ukázka z knihy Otevření duchovního oka

zdroj: http://www.duchovnisetkani.cz