12. 4. 2020

Milování a meditace

Od cesta

Vztah mezi fyzickým aktem lásky a meditací nemusí být na první pohled tak patrný, nicméně existuje a je velice silný. Pokud k milování přistupujeme jako k mystické zkušenosti, stane se z něj opravdu forma jógy či meditace. Je to proto, že mezi milenci, kteří se opravdově milují, dochází během milostného spojení k úplnému „pohlcení“ jejich myslí ve skutečný a přímý prožitek lásky. Dostáváme tak skutečně živý a kreativní akt, který naplňuje naši bytost na mnoha úrovních (fyzické, psychické, duševní a stejně tak duchovní). Stejně jako u meditace, akt milování prožívaný bez utkvělých myšlenek týkajících se našeho prožitku anebo čehokoliv jiného, je to, co orientální tradice doporučuje za účelem dosažení mystického zážitku. Základním klíčem k úspěšné proměně běžného přístupu k sexualitě k duchovní, povznesené zkušenosti, je schopnost oprostit se od navyklých myšlenek během smyslového aktu milování. Meditace a sexualita Duchovní zaměření skrze prožívání sexuality jako formy meditace se neliší od jiných technik jógy. Vlastně bychom měli stejný přístup uplatňovat ke každé naší činnosti: při jídle, spaní, koupání, vaření, chůzi, dívání se, milování, atd. Pravdou také je, že podobný meditativní přístup vede k neuvěřitelným výsledkům. Když totiž omezujeme náš každodenní těkavý myšlenkový proces, dáváme tak větší možnost plně se projevit našim latentním podvědomým schopnostem. To dává našim prožitkům větší sílu a současně se zvětšuje schopnost tyto energie ovládat, ne pomocí racionální mysli, ale skrze síly nadvědomí. Božská vůle a harmonie se takto odráží v jasném zrcadle našeho vědomí, čistém a nerušeném rozumovým uvažováním, které je v tomto směru omezující, osobní a egoistické. Pokud si tedy člověk přeje proměnit svoji erotickou zkušenost v duchovní, měl by zkusit zastavit tok toho, co je obvykle označováno jako „racionální myšlení“. Můžete se zeptat: „Proč bych to měl dělat?“ a je to rozumná otázka! Odpověď je: protože tento druh myšlení (známý jako „racionální myšlení“) je omezený a také omezuje vaše prožitky. A, jak se snadné vyvodit, člověk nemůže poznat nekonečné, pokud je omezován do konečného! Zastavit na chvíli tento způsob uvažování je velmi důležité. Přesto pouhé osvobození podvědomých sil, pocitů a zkušeností, není ještě mystický stav. Ten obecně nastane, když je erotická energie sublimována a vytříbena. Nejdůležitější roli zde hraje Nadvědomí, protože prozařuje nás i naše prožitky. Důležitý je ale i jiný element, který je označován jako „transfigurace“. Ta je podmíněna aktivní, skutečnou a kreativní vírou v určitý „vzor“ anebo božský archetyp, který je přítomen na temném a beztvarém pozadí světa podvědomí. Jasněji řečeno to znamená spatřovat ve vaší milence/milenci božský archetyp, který chováte ve svém srdci. Vidět boha či bohyni za „obyčejným“ obrazem milované osoby a sjednotit se s tím, co má v sobě vznešeného, to je transfigurace. Takový vztah nám otevře vyšší svět a pomůže nám vnímat erotický akt jako formu meditace. A skrze transfiguraci bývá člověk obdařen duchovními schopnostmi. Jak přistupovat k erotickým prožitkům Orientální literatura k tomu, abychom mohli vnímat duchovní extázi během milování s úplnou kontrolou sexuálního potenciálu, doporučuje eliminovat naše myšlenky. Tantrismus uvádí, že se máme sexualitě otevřít a přistupovat k ní s „otevřenou myslí“, stavem, který bývá nazýván také „nemyšlením“ anebo „čistou myslí“. Tento vzkaz býval často chybně interpretován doslovně a pokud není zkoumán s moudrostí, může člověk snadno nabýt dojmu, že lidé kteří prožili duchovní stavy přerušili mentální aktivitu, aby zůstali ve stavu, kdy se uzavřou vůči zbytku světa a vzdají se běžného života. Skutečným smyslem tohoto poselství je však zastavit rozumové, verbální, konceptuální a teoretické myšlení, jinými slovy to, které věci vyhodnocuje a přiřazuje jim nějakou váhu, snaží se jim jakoby přiradit správný štítek na základě logické reprezentace. Díky tomuto způsobu myšlení je každé zkušenosti, vjemu nebo pocitu okamžitě přiřazena nálepka, kterou je možné vyjádřit slovně, a tím je jim dán filosofický, morální, pozitivní nebo negativní význam.

Tento pro naši dobu tak typický způsob myšlení není ze strany starověkých mystických spisů podporován a jsou naopak předkládány metody, jak jej minimalizovat, za účelem dosažení rovnováhy a harmonie mezi oběma mozkovými hemisférami, levou, logickou a racionální a pravou, intuitivní, kreativní a estetickou. Když milování praktikované se sexuální kontinencí zabraňuje verbálnímu způsobu myšlení, uvědomujeme si hlouběji vše, co se zrovna odehrává. Cítíme, jako bychom „pili z fontány života“. Proto nás tantrické tradice vyzývá k tomu, abychom veškeré životní zkušenosti prožívali plně a přímo, a takto aktivně a kreativně také přistupovali k milostnému spojení. Začínáme si takto více uvědomovat naše prožitky a jsme jimi obklopeni bez toho, aniž bychom se je během jejich trvání snažili nějak vystihnout slovy. Při tantrickém erotickém spojení jsou si milenci více vědomi sami sebe, protože nepřemýšlí (ve smyslu běžného použití tohoto termínu), ale nechávají se přirozeně unášet. Nedovolí svým zážitkům, aby byly filtrovány skrze omezenou „zástěnu“ neustálého vnitřního monologu. Jakákoliv vyšší integrace zkušenosti zahrnuje schopnost extrahovat a udržet v mysli více aspektů daného problému. To je mnohem hodnotnější než ho analyzovat v čase kousek po kousku. Možnost vnímat realitu na různých úrovních, i z vesmírné perspektivy, je samozřejmě vlastnost člověka s vyšší úrovní vědomí, schopného pozorovat realitu z různých úhlů. Věc nebo nějaký jev může být analyzován např. z vitálního, tvůrčího, sexuálního, volního, citového, intuitivního, mentálního nebo duchovního úhlu pohledu. Stejně jako meditace i erotická zkušenost nám umožňuje nazírat věci tvořivým a intuitivním způsobem. Bez popisného vnímání každého a všech vjemů a bez přemýšlení typu „tohle je velmi příjemné“ nebo „teď se cítím opravdu krásně“ můžeme naše vjemy prožívat svobodně. Během tantrické milostné hry jsou muž i žena vjemům otevřeni, jdou hluboko do sebe a nehodnotí se, prostě se plně prožívají. Je zřejmé, že racionální mysl zůstává i tak přítomna v komplexní struktuře takového stavu, avšak naše mysl je nyní schopna vnímat cokoliv v okolí bez jakéhokoliv úsilí. Praktikujte během milování Reservatus Mentis Obvyklá vize života, na kterou jsem si přivykli, zahrnuje celou škálu rozumových postojů, které můžeme považovat za „normální“. Přesto tantrická tradice dokazuje, že tento způsob „vnitřní mluvy“ musí být zredukován alespoň na takovou úroveň, kde nebrání, nedeformuje ani neomezuje intimní spojení mezi dvěma milenci, stejně tak jako i přístup k mystickým zkušenostem. Na druhou stranu je známo, že verbální komunikace a dokonce i jazyk samotný může pramenit z neverbálního stavu mysli. Řeč, naslouchání, četba a psaní, dokonce i samomluva může být spontánní. V takovém případě nenarušují ani nijak neinterferují se samotným zážitkem. Ďžňánajóga, kognitivní forma meditace ze které čerpá Zen, nás uvádí do spontánního a přirozeného používání jazyka, ke kterému přistupujeme bez precizních konečných záměrů. Například když nasloucháme něčí promluvě, budeme jasněji rozumět tomu co nám tato osoba říká, když nebudeme využívat po každé větě induktivní způsob myšlení, analýzy a „štítkování“ (ve smyslu přiřazování odpovídající popisné nálepky).

Díky tomuto ztišenému stavu mysli, nazývaném někdy Reseratus Mentis, jsou vjemy velmi přesné a člověk může vnímat i ty nejzanedbatelnější maličkosti. Za účelem dosažení tohoto duševního stavu se jogíni třeba koncentrují na různé části těla, na zvuk manter nebo cvičí specifické pozice, podle cesty jógy, kterou sledují (hathajóga, lajajóga, džňánajóga, kundalinijóga, atd.). Význam těchto cvičení spočívá ve ztišení a relaxaci mysli. Podobné cviky jsou velmi užitečné také lidem, kteří trpí napětím a stresem, nebo jejich práce zahrnuje nadměrné používání induktivního, logického aspektu mysli (tudíž je nadbytečně vytěžována levá část mozku). Může se ale stát, že nám podobná cvičení v porovnání s radostí, vášní, nespoutaností a intenzitou erotické hry připadnou poněkud nudná. A co by se nám v takovém porovnání nezdálo nudné? Vždyť je to nejkrásnější a nejvíce transfigurativní část našeho života. Smyslnost byla často potvrzena jako nejrychlejší, nejsnazší a nejpřirozenější cesta k mystickým prožitkům a velkých duchovním naplněním lidmi, kteří jsou si vědomi toho co činí a co chtějí. Vědomé odevzdání se erotickému prožitku vyvolává stav jógy Mystické prožitky nastávají díky spontánní a úplné absorpci vědomí a díky zaměření se na každý moment erotického spojení, zatímco se vzdáme myšlenek ohledně naších cílů, toho, zda si vzájemně vyhovujeme, či ohledně jakýchkoliv jiných věcí, které nám mohou přijít na mysl. Úmyslné odevzdání se milostné zkušenosti má za přímý důsledek duševní klid a intenzivní zkušenost stavu jógy. Východní tradice hovoří velice jasně pokud tvrdí, že úplné zakoušení jednoho nebo i více vjemů vyvolává stav duševního ticha, stav, ve kterém oba milenci mohou snadno vnímat blaženost čisté lásky. Tato pravda může být vyjádřena i odlišnými způsoby. Henri Maspero řekl, že „pro taoisty je místem moudrosti a ducha srdce – a ne mozek“. Mozek je symbolicky orgánem jazyka, teorií a víry, jeho použití je zjevné a mimo pochybnosti. Zároveň však nemá kvality srdce, které je orgánem intuice a přímého vnímání. Taoisté již tenkrát věděli co my víme nyní, že tento rozdíl se nevztahuje ke skutečným fyzickým orgánům mozku a srdce, ale ke dvěma různým způsobům „přemýšlení“, koncepčnímu a jednajícímu. Hlavním rysem tantrického přístupu k životu a k prožitkům je podle Eliadeho neasketický a nespekulativní přístup, tedy plná účast vědomí bez analýzy či popisu našich pocitů. Samozřejmě to neznamená, že když máme praktikovat tantrické cvičení nebo se zapojit do tantrického milování, nebudeme vědět co cítíme. Je to přesně naopak! Tantra bývá nazývána „tou, jenž nás osvobozuje z iluze“ a je tak tomu plným právem. V tomto případě je iluze (Mája) kouzlo slov, jazyka, konceptů a teorií. Jednoduše se jedná o záměnu mezi skutečností a způsobem jak ji popisujeme, mezi územím a jeho mapou, mezi jídlem a jídelním lístkem, apod. Menu má svoji hodnotu, jenže se ho příliš nenajíme. Když se milujeme, když přestaneme přemýšlet, nastane vždy něco zajímavého: jsme schopni se dokonale koncentrovat na přítomnost a na to, co se právě odehrává. Je to tehdy, kdy minulost a budoucnost nás už nijak neovlivňují, když jsou od sebe odděleny tím nejvyšším způsobem, jako dvě kapky deště, které se snáší spolu k zemi v jediné průhledné kapce. Stejně tak dva milenci prožívají extázi a sjednocení, opravdové propojení, ne jen symbolické nebo neucelené, ale takové, které obsahuje možnost postoupit dále k vyššímu druhu spojení s nejzazší realitou, se stavem jógy.

zdroj: www.jogin.cz