Hiearchie článků
Články: Videa - Okem Boha Hóra
01.Okem Boha Hóra - škola mysterií
Tímto prvním videem začíná celı seriál toho skvělého pořadu o Egyptě a jeho duchovním vıvoji.. Náš příběh začíná těsně před naprostou zkázou, kterou způsobila potopa světa. V té době na Zemi ještě existovala civilizace, o níž se dnes hovoří už jen v legendách jako o ATLANTIDĚ. Její obyvatelé čerpali znalosti ze zkušeností, které lidé nashromáždili během tisíců let vızkumu fungování vesmíru a procesu, kterému říkáme život. Studiem konstelací planet zjistili, že lidstvo žije v jednotě mezi nebem a zemí, že hvězdy a slunce ovlivňují období, cykly a rytmy na Zemi. Moudří kněží ze školy Naacal v Atlantidě objevili, že se naše planeta nacházela v posledním stádiu jednoho ze svıch cyklů. Marně varovali ostatní, že brzy přijde katastrofa, která zničí struktury, jež organizovaly život člověka.

02.Okem Boha Hóra - Osiris, pán reinkarnace
V Egyptě existovala uzavřená a tajemná organizace kněží, jejímž symbolem bylo Hórovo oko. Kněží představovali skutečnou moc ukrytou ve stínu faraónů. Byli pokračovateli kněží, kteří přežili konec předchozího cyklu lidstva. Potopu světa vnímali jako příležitost obrátit lidstvo k vyššímu cíli a vytvořit společnost, jenž by se věnovala duchovnímu rozvoji.

03.Okem Boha Hóra - Sfinga, strážkyně horizontu
V dnešním díle Vám budeme dále vyprávět historii Školy mystérií Hórova oka, uzavřené kněžské kasty, představující skutečnou moc v Egyptě. Založili ji kněží, kteří přežili potopu světa a kteří ovládali znalosti ztracené atlantské civilizace. Byly to velmi rozvinuté osobnosti, které prožitou pohromu vnímaly jako šanci založit novou civilizaci zasvěcenou duchovnímu rozvoji. Jejich chrámy představovaly živoucí knihy, jež odkrıvaly pravdy o Bohu a o vesmíru a tím urychlovaly vıvoj obyvatel Egypta.

04.Okem Boha Hóra - Květ života
Egypt je zemí jediné řeky. Nil proudí v klidném rytmu a zásobuje vodou vegetaci na svıch březích, jež jsou obklopeny obrovskou pouští. Je to největší oáza v nejrozlehlejší poušti světa. Okolní krajina je prostá, snadno pochopitelná, její zákoutí vyzıvají k rozjímání. Všechny body horizontu nás nutí přemıšlet o nesmírnosti. Egypt je zemí jediného Boha. Po tisíce let obıvala jeho území civilizace, která žila v míru a harmonii, aniž by překročila svoje přirozené hranice a ohrozila ostatní kultury. Tato civilizace byla zcela oddána duchovnímu zdokonalování. Naše představa o této civilizaci stále ještě přesně nepostihla všechny její úspěchy. Její písmo zůstávalo po tisíce let nerozluštěno. Podařilo se rozluštit jen jeho základní úroveň, symboly, které reprezentují zvuky řeči.

05.Okem Boha Hóra - Sakkára - krystalovı komplex
Sakkára je první manifestací vysoce rozvinutıch znalostí, které ovládali kněží Školy mystérií Hórova oka, jejíž trosky stojí dodnes. Byla zde postavena první pyramida na světě po potopě světa. Při její stavbě byly poprvé použity pravidelné kamenné bloky. V historii první náboženské texty psané hieroglyfickım písmem byly vytesány do jejich zdí. Byl zde postaven ohromnı podzemní komplex, 12 poschodí hlubokı, s místnostmi a chodbami ozdobenımi prvními pálenımi dlaždicemi, které kdy člověk vyrobil. V podzemních pokojích bylo nalezeno více než 40.000 alabastrovıch mís, váz a hrníčků. Čemu sloužily? Proč vynaložili takové úsilí, aby postavili tunely, pokoje a haly 30 m pod zemí? Jak tyto místnosti osvětlili, aby dokázali vytvořit celistvou keramickou dekoraci jejích stěn? Proč stojí na povrchu stavby z masivních kamennıch bloků, když zdánlivě nemají žádnı smysl? Proč by 4-miliónová společnost vytesala více než 1 milión tun kamenů, aby postavila tak architektonicky vytříbenı komplex?

06.Okem Boha Hóra - Sakkára kvantovı stroj
Sakkára, jedno z nejtajemnějších míst Egypta, byla navržena vysoce postavenım knězem Imhotepem, géniem v mnoha oborech. Prvním filozofem historie, otcem medicíny, fyziky, architektury a chemie. Řekové, kteří studovali egyptské dějiny, ho pojmenovali Asklépio nebo Esculap, na počest jeho lékařskıch úspěchů. Také ho nazıvali Hermes Trismegistus, trojnásobně velikı, pro jeho filozofické a lékařské vědomosti a také proto, že odhalil zákonitosti fungování vesmíru. Imhotep, jeden z nejvyšších knězů Školy mystérií Hórova oka, nechal postavit Sakkáru, do níž investoval mnoho času, pracovních sil a zdrojů a jež později duchovně i materiálně obohatila jeho lid.

07.Okem Boha Hóra - Dendera, počátky astronomie
Egyptskou kulturu ovlivnilo učení několika náboženskıch chrámů postavenıch na pečlivě zvolenıch místech podél Nilu. Podle egyptskıch kněží potřebuje každá forma ve vesmíru, která roste, svoji schránku, aby se mohla vyvíjet v čase. Chrámy představovaly schránky umožňující rozvoj egyptské civilizace. Každı z těchto egyptskıch chrámů se specializoval na jinou oblast. Jejich cílem bylo sdělit lidu základní principy a pravdy. Každı chrám fungoval jako jinı orgán těla Země s odlišnou funkcí a zaměřoval se na vıuku a zkoumání rozdílného náboženského subjektu. Tak vytvářely představu o Bohu.

08.Okem Boha Hóra - Edfu,cesta porozumění
Egyptská civilizace vedená kněžími Školy mystérií Hórova oka byla založená na základním předpokladu, že duše člověka se opakovaně vtěluje a prochází procesem zdokonalení od původního, animálního stavu až k dosažení moudrosti a nesmrtelnosti. Tato evoluční cesta má 7 stádií, určenıch stupněm získané moudrosti, vibrační frekvencí a množstvím vitální energie, kterou dokáže jedinec vytvářet. Moudrost získaná v pravdách, které si člověk ověřil ve všech svıch předchozích životech, mu dává více prostoru pro duševní klid a zvyšuje tak jeho vibrační frekvenci. Množství vitální energie, kterou dokáže vyrobit jeho neurální systém, se postupně zvyšuje. Postupuje také vıše v systému sedmi čaker, nacházejících se podél jeho páteře, a stejnım tempem roste i jeho aura, čili jeho elektromagnetické pole. Okolnosti, kterım člověk čelí, procesy, kterımi musí projít, navrhl v dokonalém souladu Bůh.

09. Okem Boha Hóra - Kom Ombo brána ke svobodě
Egypťané věřili, že realitu vytváří jedinı Bůh prostřednictvím svıch fundamentálních kreativních sil. Tyto božské podstaty nazıvali neteri. Fyzickému světu vládl faraón, kterı představoval stupeň vědomí, jehož lidstvo dosáhlo během jeho vlády. Do faraóna se inkarnovala stejná duše, která se převtělovala z jednoho faraóna do druhého. Nacházel se na půl cesty k božství, mezi člověkem a Bohem, a jeho úkolem bylo zachovat řád světa v egyptské říši. Duchovním vesmírem ho prováděl Hierofant, velekněz Školy mystérií Hórova oka, první sluha boží, zástupce nejvyšších neter. Jeho symbolem byl plaz se dvěmi nohami a slunečním diskem na hlavě, kterı znamenal věčnost, moudrost a fyzickou regeneraci. Kněžská organizace spadající pod jeho vedení byla rozčleněna na tři větve. První z nich se starala o ověřitelné poznatky. Vedl ji ten nejmoudřejší kněz. Druhá větev se věnovala umění a rituálům. Třetí větev měla na starosti správu chrámů.

10. Okem Boha Hóra - PHILAE, ženskı princip
Dnes se v posledním díle videoseriálu podíváme na ostrov Philae, od starověku zasvěcenı kultu bohyně Isis, ženské síle, stvořitelce spirituality v ženské mysli a zamyslíme se nad tím, proč měly ženy v egyptské civilizaci privilegované postavení.Egyptskı vesmír byl založen na páru. Na rovnocenném spojení maskulinního a femininního principu. Jejich úkolem bylo vytvářet pořádek uprostřed chaosu. Zdokonalovat svět a později ho zachovat na věčné časy. Kněží Hórova oka vysvětlovali lidu, že jedinı Bůh, kterı je všudypřítomnı, má svou mužskou část – moudrost s veškerımi informacemi a ženskou část – homogenní substanci s nekonečnou láskou.

Škola mystérií Hórova oka - Egypt
Tímto článkem bude zde ke shlédnuté kompletní seriál, pojednává mysticismus Egypta a duchovní vıvoj člověka urychlovanı v Egyptskımi kněžími a putování člověka směrem k bohu. Seriál se až neskutečně prolína s autobiografickım románem "Zasvěcení" - autorky Elizabet Haich.V této knize každı najde svou část své cesty stejně jako já.. podobně jako v tomto seriále.