Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článků

Články: Duchovno, křesťanství

Boj se svým «já»
 Abychom dosáhli Nejvyššího Cíle — Splynutí s Otcem Nebeským, je zapotřebí nejen proniknout do Nejvyšších «Nebes», ale také se naučit rozplývat ve Vědomí Otce, odstraňovat svoji lokálnost.

Bůh Otec
 «Existuje… jenom On jediný… On existuje od věčnosti, Jeho bytí nemá konce. Neexistuje nic Jemu podobného ani na Nebesích, ani na Zemi. Veliký Tvůrce se o Svou vládu nedělí s nikým,… vládne (jenom) sama Jeho všemohoucnost.» (Životopis Svatého Issy, 5:16-17)

Co je ticho?
 Skutečné ticho je něco nesmírně intenzivního, je hmatatelné a opravdu živé. Vzpomínám si na pasáž ze životopisů světců, kteří žili na poušti, v níž je vylíčeno, jak jednoho z nich požádali jeho spolubratři, aby přednesl duchovní promluvu pro biskupa, který je měl navštívit, a on odmítl se slovy: "Ne, neudělám to, jestliže k němu nepromluví moje mlčení, pak by moje slova byla zbytečná." To je ten druh ticha, o němž bychom se měli poučit, nebo ho dokonce dosáhnout.

Co je to člověk
 V knize Starého Zákona «Genesis» se mluví o tom, že Bůh stvořil člověka k Svému obrazu. Z toho si někdo z lidí, přesvědčených, že člověk je tělo, vyvodil závěr, že to znamená, že Bůh Otec je podobný lidskému tělu; a kvůli této domněnce také lidé začali kreslit Boha Otce v podobě stařečka na obláčku.

František z Assisi: Píseň tvorstva
 Autorem Písně tvorstva (Laudes Creatuarum) je svatý František z Assisi (1181-1226). František píseň napsal roku 1224, dva roky před svou smrtí v obci San Damiano po noci, kterou strávil ve velikých bolestech. Dodnes se ale filologové přou, byla-li napsána naráz či zda její poslední tři sloky nemají pozdější původ.

Hodnota ticha
 Třikrát denně se na kopci v Taizé vše zastaví: práce, biblické úvody, rozhovory. Zvony volají každého do kostela k modlitbě. Stovky, nebo dokonce tisíce převážně mladých lidí z celého světa se modlí a zpívají spolu s bratry komunity. Písmo se čte v několika jazycích. V centru každé společné modlitby je dlouhé ticho, jedinečný prostor pro setkání s Bohem.

Ježíš Kristus
 Termín křesťanství může označovat veškeré znalosti obdržené lidmi od Tvůrce během celé historie existence člověka na Zemi prostřednictvím Jeho Vyslanců, Které v různých jazycích nazývají zejména slovy Mesiáš, Kristus, Avatár.

Láska a sex
 Dva nejdůležitější postuláty Ježíšova Učení jsou tyto:
Za prvé — Bohocentrizmus, tj. uvědomění si ne sebe nebo ještě někoho jiného, ale Jeho jako principiální Základ Vesmíru, Cíle a Smyslu existence všeho, zasvěcení svého života Jemu, připravování se na Splynutí s Ním, usilování k tomu, a také pomoc v tom druhým.
Za druhé — připravování se na uskutečnění prvního bodu prostřednictvím rozvíjení emocionální lásky v sobě — především ve vzájemných vztazích s druhými lidmi; až bude ta láska rozvinuta, může být potom přesměrována na Boha Otce, což také zajistí rychlé sblížení a Splynutí.

Manželství a rozvod
 Pokud jsme pochopili, co bylo řečeno v předchozí kapitole, pak nám začne být jasná i příčina zdánlivě si protiřečících Ježíšových výroků o přípustnosti zrušení manželství: v jedněch případech se zdá, jakoby On mluvil proti tomu (Mt 19:3-9; Mk 10:2-12; L 16:18), ale v druhých — naopak, žehnal rozvodu v těch případech, jestliže by jeden z manželů mohl pokračovat ve své Cestě k Bohu, k Dokonalosti, ale druhý dál jít nemůže a nechce, a jenom brzdí (Mk 10:29-30; Lk 18:29-30).

Meditační práce
 Na posledních stupíncích ke «Svatebnímu Paláci» se už duchovní praktikant musí zdokonalovat nejen intelektuálně a eticky, ale i v psychoenergetickém směru, tj. musí bezprostředně přeměňovat energii sebe jako vědomí cestou jejího dalšího zjemňování, nárůstu a odtržení od těla. To se nazývá meditační prací.

Mistr ECKHART
 Někteří lidé říkají, že věří v Boha, ale nevěří Bohu. Věřit v Boha je více než věřit Bohu. Věříme asi člověku, když mu půjčujeme pět šilinků, že nám to vrátí, ačkoli v tohoto člověka vůbec nevěříme. Věří-li tedy člověk v Boha, pročpak nevěří Bohu, že mu oplatí to, co člověk jeho chudým půjčil?

Na lůžku čistého milujícího srdce
 Nebeský Ženich je velmi plachý a jakoby se ostýchal ukázat se přímo; jestliže se tedy chce sjednotit s věrnou duší polibkem lásky a objetím, hledá odloučenost a samotu.

OD EGA K SRDCI - Poselství Ježíše
 Tato část bude plně věnována psychologickým charakteristikám transformace od vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci. Tento proces jsme rozdělili do 4 kroků či fází, které pro lepší srozumitelnost znovu shrneme.

Osamělost na duchovní cestě
 myšlenky španělského teologa a mystika Miguela de Molinos

Osud
 Už jsme mluvili o tom, že evoluce každé duše trvá po dobu mnoha tisíciletí, přičemž přestávky mezi vtěleními bývají obvykle mnohem delší, ve srovnání se vtělenými stavy. Z toho je patrné, že základní život každého z nás probíhá právě v netělesné formě; a odtud pozorujeme všechna bloudění v materiálních iluzích u množství druhých vtělených lidí.