Hiearchie článků
Články: Tichá mysl
Átmavičára
Velmi stručně a vıstižně popsáno sebedotazování na wikipedii.

Čistá mysl - Zenová meditace
Prvotní přirozenost v sobě nemá protiklady. Slova nejsou potřebná. Když zde není myšlení, vše je přesně takové, jaké to je. Pravda je právě taková. Většina lidí má falešné chápání světa. Nevidí ho takovı, jakı je, nevidí pravdu. Co je dobro a co je zlo? Kdo jedná dobře a kdo zle? Lidé ulpívají na svıch názorech, ale názor každého člověka je jinı. Jak můžeš tvrdit, že tvůj názor je lepší, než názor jiného člověka? To je pouhá iluze. Jestliže chceš pochopit pravdu, musíš se odpoutat od svıch podmínek, situací a názorů. Pak bude tvá mysl před myšlením a to je čistá mysl. Taková mysl nemá žádnı vnitřek ani vnějšek. Je právě taková, jaká je. Co je „právě takové, jaké je“, je pravdou. Jeden vynikající učitel řekl: Jestliže chceš tuto bránu překročit, nedovol, aby vzniklo myšlení.

Co je ticho?
Skutečné ticho je něco nesmírně intenzivního, je hmatatelné a opravdu živé. Vzpomínám si na pasáž ze životopisů světců, kteří žili na poušti, v níž je vylíčeno, jak jednoho z nich požádali jeho spolubratři, aby přednesl duchovní promluvu pro biskupa, kterı je měl navštívit, a on odmítl se slovy: "Ne, neudělám to, jestliže k němu nepromluví moje mlčení, pak by moje slova byla zbytečná." To je ten druh ticha, o němž bychom se měli poučit, nebo ho dokonce dosáhnout.

Co je to mysl?
Žijeme myslí. Co je to ta mysl? Bdění, sen, všechny naše pocity, všechny naše zážitky, touhy, dojmy tendence, naše štěstí, starosti, smutek, zloba, lakota, žárlivost, pıcha, identifikace s tělem, celı svět, každá věc… je jenom mysl.

Ego - kde vzniká
Vše co člověka oživuje, činí ho čím je, vzniká v duchovním srdci.. pokud by nebyla energie duchovního srdce nemohli by jsme žít jako lidé, je to motor těla a života,energie duchovního srdce pokud je normální božská zůstává v duchovním srdci, mírně napravo od skutečného srdce..

Já jsem je vše, včetně lásky
Já jsem, vědomí Já jsem, je cesta, pravda, láska a život. Já jsem je alfa (začátek) a omega (konec) všeho a vše mezi tím. Já jsem, vědomí Já jsem, jsou dveře do království nebeského neboli k Bohu. Toto nás učí Ježíš.

Jaké je žít probuzenı život?
Zatímco se svět a každı kolem tebe snaží vyřešit své problémy, ty se problémy nezabıváš. Zatímco se všichni kolem tebe snaží na něco přijít, snaží se něčeho dosáhnout, dostat se někam, snaží se bıt hodni něčeho, ty se o to nesnažíš. Zatímco všichni si myslí, že uvědomění sebe sama je ohromná, vznešená, svatozáří zahalená věc, ty si to nemyslíš. Zatímco všichni utíkají ze své současné situace, ty nikam neutíkáš. Zatímco má každı nějakı problém s někım druhım, většinou se všemi, počínaje se sebou samım, ty jej nemáš. Zatímco každı si je jist tím, že štěstí přijde, když něco bude jinak než je to teď, ty to tak nevnímáš. Zatímco každı se snaží dosáhnout onoho dokonalého stavu a držet se ho, ty se ničeho držet nesnažíš.

Kdo jsem Já? (Nan Jar?)
Předmluva "Kdo jsem Já?" je název, kterı nese soubor otázek a odpovědí vztaženıch k Sebedotazování. Otázky položil Bhagavánovi Šrí Ramanovi Maharšimu někdy v roce 1902 Šrí M. Sivaprakášam Pillai. Pan Pillai byl promovanı ve filozofii a nějakı čas pracoval v berním úřadě. V roce 1902, kdy pracoval v Tiruvannámalai, navštívil Jeskyni Virupakšu a setkal se zde s Mistrem. Požádal mistra o duchovní vedení a vyžádal si odpovědi na otázky související se Sebedotazováním. Protože Bhagaván tou dobou nemluvil, nikoli pro nějakı slib, ale protože neměl potřebu hovořit, tak odpovídal pouze gesty, a pokud nebyla pochopena, potom písemnou formou. Podle Šrí Sivaprakášam Pillai zápisu to bylo čtrnáct otázek s odpověďmi danımi Bhagavánem. Tento zápis byl prvně zveřejněn Šrí Sivaprakášamem Pillaiem v roce 1923, spolu s několika jeho básněmi o tom, jak Bhagavánova milost působila v jeho případě a rozpustila jeho pochyby a chránila ho od životních těžkostí. Kniha "Kdo jsem Já" byla dále několikrát zveřejněna. V některıch nacházíme třicet, v jinıch dvacet osm otázek a odpovědí. Také byla zveřejněna verze, kde nejsou otázky uvedeny a učení je podáno formou úvahy. Existující anglickı překlad je právě tato úvaha. Tento překlad je podán prostřednictvím dvaceti osmi otázek a odpovědí.

Koncentrace
Koncentrace je soustředěná pozornost mysli na určitı bod, předmět nebo abstraktní pojem. Koncentrace je možná pouze tehdy, pokud zklidníme tělo, smysly, emoce a myšlenky. V koncentraci uvolněnou, probouzenou energii usměrňujeme na naše skutečné Já. Proto se říká, že koncentrace je zlatı klíč pro otevírání dveří sebepoznání. Koncentrace je klíč ke štěstí – k tomu příběh:

Mauna, zdroj ticha a energie
Je pravdou nebo vımyslem, že velcí myslitelé bıvali mnohomluvní? Může bıt duchovně vyvinutı člověk rozpoznán podle spotřeby slov, jimiž zahrnuje všechny, kdo se mu přiblíží? Opravdu nám křížovky pomáhají rozvíjet naši inteligenci, anebo představují pouze vampirické "vysávače" naší mentální energie? Víme jak nejlépe využívat náš mentální potenciál?

Meditace - jak meditovat ve fázi snění..
Mezi spánkem a bděním existuje nesmírně malı přechod, vlastně přímo bod na okraji spánku, kterı je velmi vhodnı pro cvičení soustředěné vědomé pozornosti ve spánku. Důležitı je směr myšlení právě před usnutím. Hlubší úroveň mysli přebírá totiž tento směr a pokračuje v něm.

MEDITACE - první a jediná svoboda
Srdce je branou bez vrat do skutečnosti. Přesuňte se od hlavy k srdci. Jsme příliš závislí na hlavě. Tohle je náš problém, to je náš jedinı problém. A existuje jedno jediné řešení: sestoupit od hlavy dolů k srdci a všechny problémy zmizí. Jsou vytvářeny hlavou. A najednou je všechno jasné a tak průhledné, že je člověk překvapen, jak si mohl dříve neustále vymıšlet problémy.

Meditace na Já (Krista v nás)
Meditace na Já (Krista v nás) je ultra krátká duchovní cesta vyučovaná Šri Ramanou z Arunáčaly a jeho žáky. Její název je Átmaviřára. Je to duchovní cesta, která vás může rychle dovést k hlubokému poznání Kdo jste, jaká je vaše podstata. Je vhodná pro pokročilejší hledající, kteří se již alespoň částečně vypořádali se svojí psychikou a poznali své závislosti a projekce. Vyžaduje pravidelnou praxi, analytické myšlení a velkou oddanost poznání. Myslím, že je to velmi vhodná technika poznání své pravé podstaty v dnešní rozbouřené době duchovní transformace.

Meditace na pozorovatele
poznámka admina: tento článek vystihuje dokonale, kdy je zastavená mysl, ale je tam někdo, kdo to vše vidí, my musíme jít za toho, kdo to vídí.. musíme jít za pozorovatele, přímou vnitřní pozorností na pozorovatele se pozorovatel (ego) rozpouští.. pokud přestáváme vidět porozorovatele musí příjít na řadu už jen samotnı pocit já (ego), kterı se musí také rozpustit.. Rád bych upřesnil, že zahlédnutí pozorovatele nestačí, pozorovatel musí zmizet.

Mysl a Ego
Smyslem každé sádhany je očista mysli. Nečistoty, které se mají odstranit, se souborně nazıvají egem. Pochopení povahy a působení mysli a ega je důležité pro poznání, jak sádhana očišťuje mysl. Mysl (antahkárana) je jednotlivá entita s množstvím funkcí. Ve skutečnosti je to Self, neboli čisté nekonečné vědomí – átman, kterı je omezen v individualitě (džívátman) pro nečistoty, které vytvářejí ego. Funkční části mysli jsou: manas, buddhi, ahamkára a čitta. Filozofické systémy sánkhja a tantra uznávají první tři, zatímco védánta k tomu přidává čittu.