Video panel - poslední přidaná videa

YOUTUBE
Jaya shiva shanka...
YOUTUBE
Naropa - English ...
YOUTUBE
6.8.2018 evening ...

Hiearchie článkůProč tolik druhů učení?

Vedle Ježíšů opírajících se o svědectví Nového zákona (pozn. v jednotlivých oddílech Nového zákona je Ježíš líčen jako docela lidský, dokonce i smyslný: „Přišel Syn člověka, jeda a pije a řkou: Aj člověk žráč a pijan vína, přítel publikánů a hříšníků.“ (Mat. 11,19). ……Pavlovo líčení jako „vysoce nad všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo,i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i budoucím““ (Ef. 1,21)……mírného a pokojného jedince: „neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým.“ (Mat. 11,29)……hrubost při zakročení proti kupcům v chrámu a bezvýhradné odsuzování farizejů coby licoměrníků, pokrytců a slepých vůdců…) zde vždy byl i Ježíš jiný, byť podstatná část výpovědí o něm pronikla na veřejnost až nedávno. Abychom si tohoto Ježíše mohli představit a porozumět mu, musíme rekonstruovat mýtus, který vyprávějí gnostické posvátné spisy, z nichž mnohé pocházejí ze stejného nebo téměř stejného obodobí jako Nový zákon. A co gnostici o Ježíšovi říkali? S exoterními křesťany se rozcházeli ohledně přesné povahy jeho fyzického vtělení, stejně jako ve věci smrti a vzkříšení. Nepřijímali zjednodušující interpretaci, že spasení lidstva bylo dokonáno fyzickou Ježíšovou smrtí na kříži a že dobrému křesťanovi stačí k vykoupení toliko víra v tuto událost. Příčina většiny těchto názorových neshod spočívala v tom, že gnostici se nikdy nedomnívali, že by lidem bylo zapotřebí především spasení od hříchu. Posláním zvěstovatele spásy bylo pomáhat lidským bytostem objevit, kým ve skutečnosti jsou, a pomáhat jim překonávat nepřátelské kosmické mocnosti a navrátit se do Plnosti skutečného světla. „Spása“ se tak stala synonymem pro „osvobození“ a způsob, jak jí dosíci, nespočíval ve víře, nýbrž v niterném prožitku osvobození dosaženého za podpory učení Osvoboditele a sakrálních mysterií, která svěřil svým učedníkům.

S.Hoeler - Záhada svitků od Mrtvého moře a z Nag Hammádí

Proč existuje ve světě tolik duchovních textů a proč se navzájem v mnohém liší a mnohdy se překrývají? Hlavní proudy monoteistických náboženství, založené na myšlence osobního boha, jejich esoterické „modifikace“. Dualismus a advaita. To je otázka, která mě inspirovala. Co třeba takhle? Pravda je jenom jedna, ale je možné ji vyjádřít více způsoby, podle toho, komu je určena. Každý si pak najde tu „svoji pravdu“. Problém nastane až tam, kdy se snažím na úkor „jiné“ pravdy prosadit tu „svou“. I když možná i tohle, co nazývám problémem, je ve skutečnosti část poznávání, a to všech, kterých se to nějakým způsobem dotýká.

Pokud existují různé stupně poznání, potom existují i různé metody a učení, která tomu určitému stupni sedí. A nemusí to být stupně posloupné a za sebou jdoucí, mohou být i paralelní. Co je stupeň nižší a vyšší? To bych zase porovnávala a posuzovala… a myslím, že to ani není důležité. Záleží na vývoji. Pokud to beru subjektivně, a jinak asi nikdo vnímat nedokážeme (jsme subjekty), pozoruji na sobě vývoj, a myslím, že v tom nejsem sama. Pokud se člověk zabývá sebezkoumáním, pozoruje na sobě vývoj. I názorový. Nic není definitivní, když jsem stále ve světě. „Definitivní“ je snad pouze klid, kdy se mě nic netýká, kdy jsem mimo dění. Stává se to, když jsem v dění a začnu si to uvědomovat. Pak se stanu pozorovatelem. Jsem stále osobou, ale už ne zainteresovanou dějem, nemám k němu žádný vztah, nic ve mně nevyvolává.

Ale abych se vrátila k „vhodnosti“ těch kterých učení… vlastně mě ovlivnilo vysvětlení, proč Ramana Mahárši dával svým tazatelům mnohdy rozdílné a rozporuplné odpovědi. Možná je to i vysvětlením původní otázky.

Tato verbální poučení plynula autoritativně z jeho přímého poznání, že vědomí je jedinou existující skutečností. Proto byla všechna jeho vysvětlování směrována k tomu cíli, aby jeho následovníky přesvědčila, že to je jejich skutečný a přirozený stav. Málo jeho následovníků bylo schopno vzít tuto pravdu za svou v její nejvyšší a neředěné formě a proto své učení přizpůsoboval tak, aby vyhovovalo omezenému chápání lidí, kteří k němu přišli pro radu. Vzhledem k této tendenci je možné rozlišit mnoho různých úrovní jeho učení. Na nejvyšší úrovni, jež mohla být vyjádřena slovy, říkával, že existuje pouze vědomí. Bylo-li toto tvrzení přijato skepticky, říkával, že uvědomění si této pravdy brání sebeomezující ideje mysli a že kdyby byly tyto ideje odstraněny, byla by realita vědomí odhalena. Většina jeho následovníků shledávala tento přístup na vysoké úrovni poněkud příliš teoretickým - byli zcela ponořeni do sebe-omezujících idejí a Šrí Ramana je povzbuzoval k tomu, aby svou představu, že pravda o vědomí jim může být odhalena až po dlouhé době duchovních cvičení, opustili. Aby takové lidi uspokojil, předepisoval jim Šrí Ramana novou metodu pozornosti vůči sobě, kterou nazval sebedotazování. Tuto techniku doporučoval tak často a tak naléhavě, že ji mnoho lidí považovalo za nejvýraznější rys jeho učení.

Ani tak nebylo mnoho lidí spokojeno a žádali dál o radu, týkající se jiných metod nebo se snažili vtáhnout jej do teoretických filosofických diskusí. S takovými lidmi opouštěl Šrí Ramana dočasně své absolutní stanovisko a dával vhodné rady na každé úrovni, na které byl dotázán. Když se při těchto příležitostech zdálo, že akceptuje a schvaluje mnohé z omylů, které jeho návštěvníci měli o sobě samých, bylo to jen proto, aby přitáhl jejich pozornost k některému aspektu svého učení, o kterém věděl, že by jim pomohlo k lepšímu pochopení jeho skutečných názorů.

Tato modifikace jeho učení, jejímž cílem bylo splnění potřeb různých lidí, vedla nevyhnutelně k mnoha rozporům. Jednomu člověku například mohl říci, že individuální já neexistuje a pak se obrátit k jinému a dát mu detailní popis toho, jak individuální já funguje, hromadí karmu a reinkarnuje se. Lze říci, že obě taková protikladná tvrzení jsou pravdivá, pohlížíme-li na ně z různých hledisek, ale první tvrzení má větší platnost, je-li nazíráno z absolutního hlediska vlastní zkušenosti Šrí Ramany. Toto stanovisko, shrnuté jeho tvrzením, že existuje pouze vědomí, je nakonec jediným měřítkem, kterým může člověk realisticky ocenit relativní pravdu jeho značně odlišných a protichůdných tvrzení. Ať se jeho ostatní tvrzení od tohoto jakkoli odlišují, lze předpokládat, že jsou do této míry rozředěnou pravdou.


Ještě jiná věc:

…..V tomto stádiu svého života mluvil Šrí Ramana jen velmi málo a tak bylo jehoučení předáváno neobvyklým způsobem. Místo aby dával slovní poučení, vyzařoval trvale tichou sílu, jež zklidňovala mysli těch, kdo na ni byli naladěni a někdy jim i poskytla přímou zkušenost stavu, ve kterém byl on sám neustále ponořen. V pozdějších letech se stal ochotnějším předávat své nauky verbálně, ale i tehdy bylo tiché učení vždy přístupné těm, kdo byli schopni je dobře využít. Šrí Ramana trval během celého svého života na tom, že tento tichý proud síly reprezentuje jeho učení v nejpřímější a koncentrované formě. Důležitost, kterou tomu přikládal, dokazují jeho častá tvrzení v tom smyslu, že slovní poučení mají být dávána jen těm, kdo nejsou schopni porozumět jeho mlčení.

Buďte čím skutečně jste - Ramana Maharši, editor D. Godman
3334 Čte 1 Komentář

1
cesta dne 24/01/2013

že slovní poučení mají být dávána jen těm, kdo nejsou schopni porozumět jeho mlčení.

naprostá dokonalost..

Odeslat komentář

Přihlaste se, abyste mohli zveřejnit komentář.

Hodnocení

Hodnocení je k dispozici pouze členům.

Prosím [RATING_ACTION] volit.

Žádné hodnocení nebyly zveřejněny.